Аршанскі гербоўнік

Аршанскі гербоўнік
 • Оршанскій гербовникъ

  "Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивѣ въ Витебскѣ и изданные подъ редакціей и.д. архиваріуса сего архива Дм. Ив. Довгялло"
  Выпускъ двадцать осьмой
  Витебскъ - 1900

 • Аршанскі гербоўнік

  "Гісторыка-юрыдычныя матэрыялы, вынятыя з актавых кніг губэрняў Віцебскай і Магілёўскай, што захоўваюцца ў цэнтральным архіве ў Віцебску і выдадзеныя пад рэдакцыяй і.д. архіварыюса гэтага архіва адм. Ян. Даўгялы"
  Выпуск дваццаць восьмы
  Віцебск - 1900

Камэнтар

Архіўныя фонды па Аршанскім правінцыяльным земскім судзе 1) Цэнтральнага архіва ў Віцебску, леглыя ў падмурак т.зв. "Аршанскага гербоўніка", былі ў свой час моцна пашкоджаны пажарам і знаходзяцца ў гнятлівым стане. Частка актавых кніг беззваротна згублена (згарэлі ці пашкоджаны вадой). Па гэтых прычынах лічыць гербоўнік поўным не даводзіцца. Аднак копіі выводавых дэкрэтаў гэтага суда можна сустрэць у архіўных фондах дваранскіх дэпутацкіх сходаў Менскай, Віленскай, Віцебскай і інш. губэрняў.

Рэканструяваныя шляхецкія гербы можна знайсьці на старонках "Гербы беларускае шляхты".

Зьвязаныя тэмы:

Попіс аршанскае шляхты 1765 году

Шляхта

 • 01-60
 • 61-119
Артыкулы з 1 па 60
Прозьвішча Гербу

1

Абрамовічы Навіна
2 Абрамовічы Ляліва
3 Акшэўскія Залатая Гара
4 Александровічы уласнага
5 Бараноўскія Астоя
6 Барташэвічы Новая Навіна
7 Бялошыцкія Ляліва
8 Білунскія Бялыня
9 Бірулі Бялыня
10 Барэйшы Вадвіч
11 Барэйшы Любіч
12 Бразоўскія Кораб
13 Бразгуны Побаг
14 Булановічы Любіч
15 Буйвіды уласнага
16 Бурыя Папарона
17 Буткевічы Траска
18 Быкоўскія Харугвы Кмітаў II
19 Хадачынскія Побаг
20 Харошчы Ястрабец
21 Чарномскія Грабы
22 Дамброўскія Дамброўскі
23 Длускія Наленч
24 Дабрагост-Гайны Ясеньчык
25 Дабравольскія 2)
26 Дамарацкія Астоя
27 Драздоўскія Сьлепаўрон
28 Душкевічы Побаг
29 Дыбоўскія Сьлепаўрон
30 Дыбоўскія Наленч
31 Дзеражынскія Сьлепаўрон
32 Дзяржэнскія Суліма
33 Гаршэўскія Зарэмба
34 Грушэцкія Любіч
35 Гутоўскія Цёлак
36 Гатоўскія Даленга
37 Галавачы Любіч
38 Галоўчыцы Калёна
39 Грыневічы Прагоня
40 Грыневічы Прагоня
41 Гуркі Гурка
42 Якубоўскія Тапор
43 Ялозы Любіч
44 Янчэўскія Помян
45 Янкоўскія Ястрабец
46 Яворскія Любіч
47 Есіповічы Анцута (адм.)
47а* Каткоўскія Астоя
48 Красоўскія Рагаля
49 Курчы Радван
50 Квяткоўскія Грыф
51 Ляскоўскія Кораб
52 Лясатовічы Равіч
53 Ляпескія уласнага
54 Лясьнеўскія Грымала II
55 Лыкі Целянткова
56 Мацкевічы Махвіч
57 Макоўскія Яліта (адм.)
58 Міхневічы Ліс
59 Мязевічы Порай
60 Маскевічы Любіч

Артыкулы з 61 па 119
Прозьвішча Гербу

61

Марачынскія Халева
62 Нядзьвецкія уласнага
63 Навіцкія уласнага
64 Навагонскія Бялыня
65 Адольскія Вуж
66 Араноўскія 2)
67 Арахоўскія Окша
68 Асіпоўскія Ладзьдзя
69 Асавецкія Грыф
71* Асавецкія Грыф
72 Астроўскія Корчак
73 Пашынскія Навіна
74 Паўловічы уласнага
75 Петражыцкія Пелеш
76 Плонскія Прус
77 Пачына-Пачынскія Наступ
78 Падалінскія Вуж
79 Пагоскія Багорыя
80 Пагоскія Багорыя
81 Парэмбскія Багорыя
82 Пажарскія Помян
83 Пунінскія Кульпа
84 Пузырэўскія уласнага
85 Прасмыцкія Прарова
86 Прышыхоцкія Прыяцель
87 Рацэвічы Равіч
88 Рамановічы Любіч
89 Рыдзеўскія Сухакомнаты
90 Рандзінскія Лада IV (адм.)
91 Сабінскія Гляўбіч
92 Садкоўскія Трубы
93 Садоўскія Наленч
94 Сьціблы уласнага
95 Серафіновічы Помян
96 Сялянкі уласнага
97 Сіпайлы Наступ
98 Брантка-Станілевічы Лебедзь
99 Білевіч-Станкевічы Магіла I
100 Станкевічы Магіла I
101 Стрыгоцкія Паўкозіч
102 Сьвірскія Шалава
103 Сьвістуны Сас
104 Таргонскія Касьцеша
105 Ваньковічы Ліс
106 Васілеўскія Астоя (адм.)
107 Васілеўскія Астоя
108 Вянцэвічы Лебедзь
109 Вялічкі Сыракомля (адм.)
110 Воўчкі (Воўчак) Паўкозіч 3)
111 Варатынцы Пагоня
112 Закрэўскія Помян
113 Залескія Даленга
114 Замбрыцкія Касьцеша
115 Зарэмбы Зарэмба
116 Завістоўскія Ястрабец
117 Зянковічы уласнага
118 Жоглы Галава Буйвала
119 Жылаі Пароня

Пераклад Ю. Лычкоўскага


* У крыніцы парушана нумарацыя.

1) Правінцыяльныя земскія суды створаны па ўказе імпэратрыцы Кацярыны II ад 16 красавіка 1773 года адначасна са стварэннем Магілёўскай і Пскоўскай губэрняў. Дзеяла шэсць судоў: Віцебскі, Магілёўскі, Аршанскі, Полацкі, Амсьціслаўскі і Рагачоўскі. Ліквідаваны ўказамі ад 22.03.1777 і 10.01.1778 у выніку падзелу губэрняў на паветы.

2) Зь неафітаў (набілітацыя ў адпаведнасьці з канстытуцыяй Каранацыйнага Сойму "Аб неафітах ВКЛ" ад 1764 года). Да выводавых дакумэнтаў гербы прынцыпова не прыклалі.

3) У арыгінальных дакумэнтах захавалася толькі частка выявы герба - "палова казла зьвернутага ўправа ад гледача".