Jndygenaty 1

Wyciągi z Akt Sejmowych

Temruk.
69. Za przyczyną y pozwoleniem wszech Stanów Koronnych Seymu tego, przyimuiemy za Indygenę Stanu Szlacheckiego Korony tey Temruka Szymkowica: a na potym żadnemu tego inaczey pozwalać nie mamy, iedno ażby na Seymikach po Woiewodztwach u Szlachty o to staranie czynił, y przez Posły zalecony był, a proźbę za sobą otrzymał. An: 1601. Vol. 2. f. 1516. 2

O Jndygenatach, y Nobilitacyach.
15. Iż Indygenaty, y Nobilitacye nie mogą bydź dawane, iedno za zgodą wszech Stanów na Seymie, ktorym to samym kognicyą należy, ieżeli słusznie mogą bydź do tego Kleynotu przypuszczeni; Przeto ktobykolwiek o Indygenat starał się w Rzepltey Naszey, wprzod ma na Seymie experyment meritorum przeciwko Rzeczypospolitey uczynić; a potym dedukcyą suæ Nobilitatis authenticis documentis Principis sui hæreditarii, vel Reipublicæ, w ktoreyby się rodził, komprobować. Nobilitacye zaś podług dawnych Praw maią bydź konferowane. A Indygenaty quocunque prætextu otrzymane, ktoreby in Volumine Legum post Annum 1607. nie były: takowe żadney wagi mieć nie mogą. Y possessye takowego, ktoreby się w Państwach Naszych znaydowały, pro vacanti maią bydź rozumiane: które, ieżeli Dobra Ziemskie, Jure caduco, ieżeli też Dobra Rzepltey, Jure advitalitio, ludziom stanu Szlacheckiego rozdawane bydź maią. An: 1641. Vol: 4. f. 11.

O Indygenach przeszłych Seymow.
88. Przywodząc Prawa dawne y zwyczaie do skutku, powagą tego Seymu, za zgodą wszech Stanow, wszystkim Indygenom nowym tey Rzepltey oboyga Narodow, ktorzy od Seymu 1648. dotąd y teraz staneli, naznaczamy Termin stawienia się na przyszły co naypierwszy po teraźnieyszym Seym, na ktorym każdy z nich, kto się zechce zostać przy Indygenacie, y swobod tey Rzeczyposp: zażywać, powinien będzie in persona sam przed Nami, coram Ordinibus Regni, Corporali Juramento poprzysiądz należytą fidelitatem: a interim nakazuiemy, aby do tegoż przyszłego Seymu, o possessyą rzetelną, nie zmyśloną, starali się, y onę w skuteczną possessyą obięli, inaczey ktoby tego oboyga wykonać abo niechciał, abo zaniedbał, ipso facto od Indygenatu, perpetuis temporibus odpadać będzie. An. 1662. Vol. 4. f. 870-871.

O Indygenatach y Nobilitacyach.
100. Indygenaty y Nobilitacye na Seymie teraźnieyszym pozwolone deklaruiemy, że tylko Osobom Wiary S. Katolickiey Rzymskiey słuzyć maią. A Indigenæ, według Konstytucyi 1662. Juramenta fidelitatis, y deductionis Nobilitatis y possessionum na przyszłym Seymie præstabunt & deducent, wyiąwszy tych ktorzy teraz deduxerunt. An: 1673. Vol: 5. f. 133.

O Jndygenatach y Nobilitacyach.
195. Lubo ná teraźnieyszym Seymie niektore Osoby od Nas y Wielmożnych Hetmanów Naszych, Oboyga Narodow zalecone, Jndygenaty y Nobilitacye za zgodą wszech Stanów otrzymali, żeby iednak napotym żaden do tego Kleynotu Szlachectwa Polskiego y W.X.L. ieno ten, ktoryby w przod od Nas albo od tychże Wielmożnych Hetmanow Naszych na Seymiki po Woiewodztwach zalecony y znacznemi zasługami Rzeczyposp: clarûs zostawał, y na ktoregoby się Woiewodztwa nie zgodziły przyięty nie był, Lege præsenti waruiemy. An: 1676. Vol: 5. f. 407.

Nobilitacye pewnych Osob.
83. <...> iż żadnego tak do Indigenatu, iako y Nobilitaćyi przyimować nie będziemy, ktorzyby tak w Koronie iako y W.X.L. na Seymiku przed Seymowym z tym się nieodzywali, y przez Posłow Ziemskich nie mieli za sobą instancyi. An: 1676. Vol: 5. f. 446.

Ostrzeżenie względem Jndygenatu y Nobilitacyi.
Jak wiele zależy na zaludnieniu Kraiu, y wprowadzeniu Kapitałów do niego, tak niemniey na tym: ażeby każdy osiadaiący w Rzepltey był użytecznym oney, z tych więc Powodów deklaruiemy, iż każdy do Jndygenatu lub Szlachectwa przypuszczony być żądaiący, gdy do tego Kleynotu na Seymach za zgodą Stanów Rzeczypospolitey domieszczony zostanie, poty Dyploma Indygenatu swego z Kancellaryi Koronney wydanego mieć nie będzie, poki Possessyi za dwakroć sto Tysięcy Złotych Polskich w dobrach Ziemskich Dziedzicznych przez siebie niewątpliwie nabytey nie okaże,<...> które Possessye in spatio Roku iednego koniecznie kupione być maią, a na nie gdy Tranzakcye autentyczne przed Pieczętarzami okazane będę, ńa ten czas Dyplomata wydane być powinny; gdyby zaś staraiący się o Indygenaty y Nobilitacye, y pozyskawszy one na Seymie, wyżey wyrażoney kondycyi dopełnić nie mieli, tedy eô ipsô Szlachectwo nadane utracać będą; nad to ustanawiamy, iż przypuszczonemu do Indygenatu przed wypłynieniem Lat 20. wyzuwać się z Possessyi w Kraiach Rzepltey nie będzie wolno, pod podobnąż kary utraty Szlachectwa Polskiego, pod które Prawo zasłużeni w Woysku Rzeczypospolitey podpadać nie maią. An: 1775. Vol: 8. f. 293.

1 Została zachowana pisownia i styl starodruku.

2 Sygnatura źródła No. 5.

Lista źródeł:

  1. Richard Unger / assist. Jakub Basista "Britain and Poland-Lithuania: Contact and Comparison from the Middle Ages to 1795" Brill - 2008. ISBN 978-90-04-16623-3
  2. Dr. Eduard von Behrens "Deutsche Familiennamen in polnischen und russischen Adelsverzeichnissen des 18. und 19. Jahrhunderts" Poznań - 1938
  3. F.F. de Daugnon "Gli italiani in Polonia dal IX secolo al XVIII - Note storiche con brevi cenni genealogici araldici e biografici" Tomo I, Crema - 1905
  4. T. Gajl "Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku" Gdańsk - 2007. ISBN 978-83-60597-10-1
  5. "Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego" vol. II-VIII, Warszawa - 1783, 1784, 1786, 1738, 1739, 1782, 1782 odpowiednio.
  6. S. Uruski "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" tom I-XV, Warszawa-1905-1931
  7. "Volumina Legum" vol. II-IX, Petersburg-1859-1860; Kraków-1889

Przygotował J. Łyczkowski

Uwaga!

W nawiasach kwadratowych [] podano autentyczną pisownię nazwiska.

W nawiasach okrągłych () podano opcje pisowni nazwisk lub przedrostków w źródle.

Herb Rzeczypospolitej

Indygeni Rzeczypospolitej

1569-1792

Nazwiska na literę "A"

Affaita [Affata] : Izydor
[v.] Albedyll : Eryk Reinhold
Aloy [d'Aloe] : Jan
Anderson : Piotr Benedykt
Andrault de Buy : Franciszek
de Anhalt Koetten [v. Anhalt-Köthen] : Frydrych

Anikini [Annichini] : Dominik
Antici : Tomasz
Apraxyn [Апраксин] : Piotr
d'Argelles
Asch : Jan

Nazwiska na literę "B"

Balass : Michał
Balika : Izai
Bałł(a) [Ball] : Franciszek, Jan
Ballus : Stefan
Bandynelli [Bandinelli] : Alexander, Franciszek, Mikołay
Barberiusz [Barberius] : Wilhelm
Bardeleben : Jan Krzysztof
Barsoti [Barsotti] : Grzegorz Jerzy
Baryczko : Michał
Baryczko : Stanisław, Woyciech, Jan
Batory [Báthori] : Andrzei
de Beaulien : Henryk
Bekiesz : Władysław, Gabryel
Belkur [Thisbé de Belcourt] : [François Auguste]
Benet (Bennet) : Ierzy
Berenfaur : Jost
Bernawski : Miron
Bernowicz Bitner- : Jan
Bertrand : Eliasz
Bertrand : Jerzy
Bianki [Bianchi] : Jacek

Bieker [Becker] : Abraham
Block : Krzysztof
de Boien : Andrzey
Bollo : Andrzey z synowcem
Bonelli : Jan Jakub
Boratyni [Burattini]: Tytus Liwius, Filip - braci
Boscamp : Karol
Bosroger [Boisroger] Le Roy : Ludwik Adam
Braun, alias Sinicki
Bremer de Brytmar [Britmar] : Ægidius
de Brigiddo [Brigido v. Bresowitz] : Jan Wencesław
Brignole : Sale, Jozef Marya Ignacy Franciszek Xawery Julian
Brühl : Fryderyk, Karol
Brühl : Henryk, Maurycy - braci
Brühl Mertz-Kirchen : Maurycy
Brunet : Hieroń:, Kosm:
de Bubna i Littitz [v. Bubna und Littitz] : Antoni
Buchot : Piotr Stefan
Bułhak : Jakub
Buono del Buono
Buthler [Butler] : Iakub

Nazwiska na literę "C"

Cellary [Cellari] : Paweł, Andrzey - braci
Chabaszesku [Habașescu] : Hreory
Chalipiński : Iakub
Chambers : Iakub, Wilhelm - braci
de Chene [Chêne] : Stanisław
du Chene [Chêne] : Kasper
Coccey [Coccei] : Ernest Fryderyk Karol

Corry : Trevor
Corticelli : Szymon
(de) Cossel : Fryderyk August
[v.] Crauser : Eneasz
Crosa : Jan Mikołay
Czerniszew [Чернышев]

Nazwiska na literę "D"

Dallerali : Franciszek Paulin
Daszkow [Дашков]
Dautant de Willars [Villars] : Karol
Deybel [Daybel] v. Hammerau : Krystyan Godfryd
Dela Vallee [de la Vallée] de Gobe : Gustaw Adolf
Delawal [de la Vallée] : Jan, Samuel
Delpace [Del Pace] : Franciszek
Dennemark : Ian
Deskour : Piotr
Dessyer (Dessier) : Jan

Desztrunck [v. Strunck] : Kazimierz
Dobrzycz [Dobrić, ?] : Wacław
Donoway : Jan Wilhelm z s. Janem
Dorffmayer [Dorffmeyer] : Antoni
Dressel (na Roszewie) : Jerzy
Dryon : Mikołay
Durak : Apostoł
Dziannott [Gianotti de Castellati] : Piotr
Dziboni [Gibboni] : Jan
Dżiuli [Giuli] : Stanisław Fransbo [Francho, ?]

Nazwiska na literę "E"

Eberd ([v.] Ebertz) : Jan Leonard
[v.] Ebertz : Jan Leonard (drugi)
Ehler : Frydrych
Ellet : Andrzey

[v.] Engestrom [Engeström] : Wawrzyniec
Epselwitz [Öschelwitz] : Jozef, Franciszek
Erdman : Franciszek
[v.] Essen : August

Nazwiska na literę "F"

Fabrycius [Fabricius] v. Schmidenfeldt : Fryderyk Ewald(t)
Fakinetti [Facchinetti] : Ian
Fietinghoff [Vietinghoff] Scheel : Otton
Fischer : Karol Ludwik
Fleury de Bachoue [Bouchove] : Jan
Flok-Fromwold [-Fromwald] : Arnolf
Flok : Michał

Folkman [Volkmann] : Mikołay
de Forge : Filipp
Forseyth [Forsyth] : Jozef, Jan Kanti - braci
Franckenberg : Karol Maurycy
Frankemberk [Frankenberk] : Stanisław
Frediani : Jan Baptista
Frytsch [Fritsch] : Karol Abraham

Nazwiska na literę "G"

Gabaleon Salmour : Jozef
Galera : Jerzy, Jozef
Gamerski z Gamerana : Thielman
Gartemberg : Mikołay Piotr
á Gayll [Geihll] : Adam
von Geheme : Abraham
Gentil de Langallerie [Langallier] : Jerzy
Gisse : Mikołay Konstanty
Gisse : Alexander Ian, Iakub, Franciszek
Glave [Glave-Kolbielski] : Karol
Glower de Glayden [Glover of Gleyden] : Archibald
Gonssouz [Gonsous] : Jan
Gordon [of Huntley] : Henryk

Gordon : Ierzy (Jerzy)
Gordon [of Coldwells] : Fabian
Gordon : Jozef, Jozef, Jan
(de) Grammlich : Jan Karol
(de La) Grange : Ludwik
Gratta : Paweł, Franciszek, Alexander
Grazny (Hraźny Moskwicin) [Грязной] : Borys
Grozmani
Gryegsheim [v. Griegsheim / Grigsheim] : Karol
Guldenstern : Eryk, Zygmunt
Guttry [Guthrie] : Ierzy
de Gwirand [Guirand] : Hannibal

Nazwiska na literę "H"

Haffstein : Piotr
Hagen-Meister [v. Hagenmeister] : Henryk Joachim
Hagenthorn
Hennig [v. Hennig-Henninski] : Franciszek Ernest
[v.] Heppen : Karol Jerzy, Adam, August
Herpin z Perpessu [de Perpassé] : Klaudyus
Herrenschwandt : Jan Fryderyk
Hersz [Hersch] : Alexander, Gabryel

Hetman : Oryss [Oriss]
Hizdeu : Iankuł, Mikołay
Hollo [Holl] [v.] Krompach : Zygmunt
Holter : Jan, Wilhelm
[v.] Hom : Antoni
Houwalt : Krzysztof
z Howerbeka [Howerbeck] : Jan
Huml : Franciszek, Jan

Nazwiska na litery "I-J"

v. Igielstrohm [Igelstrom] : Leonard Jan
Ixkiell [Uexküll, Üxküll, Yxkull] : Eberhard

Janduła Wołoszyn : Kosten z synami - Alexander, Miran, Potomir
Jordan : Dawid

Nazwiska na literę "K"

[v.] Kalberg [Kahlberg] : Henryk Teodor
Kalkrayter [Kalkreiter] : Adam, Karol Magnus
Kamilli de Stuckinenfeld [Comelli v. Stuckenfeld] : Dominik
Kar [Kahr] : Bazyli
Kasztelli [Castelli] : Marcyan Stanisław
Katardzi [Catargiu] : Apostoł
Katzler : Jan Ludwik
Kieczkieś [Kecskés]
[v.] Kleinstedt : Dytrych Tymoteusz
Klement : Michał
Kleszczyński : Maciey
Klisner [Kleisner] : Waleryan, Tobiasz
Koch [Cook] : Jerzy

Kochowski : Bazyli
Kolmer [Colmer] : Klemens, Jan, Filip, Reinhold, Karol Ernest
Königsfels : Piotr
[v.] Konrade [Conrade] : Karol Ludwik
Kordiner (Kordymier) [Gardiner] : Jakub
Kosicki : Paweł, Maciey
Kostel [Costel, ?] : Wilhelm
Kotowski : Andrzey
Krabenow [Kraben] : Jerzy
Kreczyk [Kretzig]
Krutta [Crutta] : Antoni
Kruzer ([v.] Krauzer) [Krauser, Crauser] : Eneasz

Nazwiska na litery "L-Ł"

de Labade [Labadie] : Franciszek
de Lalande : Ludwik
de Lamar : Piotr
de Largvier [Larguier] : Olivier
Larzak [Larzac] : Jan
Laskarys [Laskaris] : Teodor
(de) Laurans : Karol Jakub, Franciszek, Wilhelm - braci
Laussen [Lawson of Hymbie] : Jan, Jakub
de Laveaux : Ludwik
(von) Lebel : Jan Zygmunt, Jana - braci
Le Fort : Piotr
Leonard

Lewingston [Livingston] : Jan
Lind : Jan
de Linge : Karol
Lipink [Lippink] : Jerzy, Paweł
Locci (Loci) : Augustyn Wincenty, z bratem
Loelchoeffel [Lölhöffel] : Karol
Logofet : Gero Mauro
de Londu de Bocham [de Londu et Beauchamps] : Krzysztof
Low [Lowe] : Jerzy, Jakob, Robert, Wilhelm
(z) Lozan [de Lozano] : Giorgio
Ludger Geret [Gehret, ?] : Samuel
Łyszkiewic[z] : Michał, Kazimierz

Nazwiska na literę "M"

de Magieln : Ioachym
(de) Maligni [Maligno] : Konte
Manget : Jan, Stanisław
Manuzzi [Mannucci] : Mikołay
Maqueparlant [MacPharlan] Irlandczyk : Piotr
Marcolini : Kamill
Mariani : Laurencius
Marson : Karol
Maryan [Marian] : Jan
(de) Massin : Filip
Mazani : Fryderyk, Henryk, Karol - braci
Mazyni [Masini] : Krzysztof
[v.] Melenberg : Jan
(von) Melin : Krzysztof
[v.] Melling [Mehling]

Meyfland [Maitland] : Jan
Mezer : Franciszek
Mezoneff [Mezoness, ?] : Jozef
Michelson
Midleton [Middleton] : Patrycy
Mier (Mir) [Mure of Rowallan] : Wilhelm
Mięsicki : Herman Adolf
Milnheym [Milnheim] : Gebhard
[v.] Minigerode [Minnigerode] : Wilhelm
Mirrison [Morrison] : Wilhelm, Alexander - braci
(de) Mitchel : Jan
Moranti [Morandi] : Teodor, Jakub
Moroz [Мороз] : Piotr
Morykoni [Moriconi] : Scypion, Jan Karol
Morzkowski : Andrzey

Nazwiska na literę "N"

Nenchen [Nencha] : Jan, Karol - braci
Neysztad [Neustadt] : Jan

Nostytz [Nostitz] : Godfryd Ertman
de Nowersz [des Noyers] : Piotr

Nazwiska na literę "O"

d'Obyrn [O'Byrne] : Jerzy, Jakob
[v.] Ochab (Ochap) [v. Ochab] : Magnus, Jan Magnus
d'Odonnell [O'Donnell] : Henryk
Oettingen [Öttingen] : Karol
Okelli [O'Kelly] : Hugon
Olsznitz [Ölsnitz] : Antoni

Opawski : Parkalab
Opperszdorff [v. Oppersdorff] : Franciszek
von Os Tyśkembek (Tyskiemberk) [van Oss Tyskemberg] : Dawid Osten : Jan
Ottyng [Otting] : Ernest Fryderyk

Nazwiska na literę "P"

de Pakleu [v. der Pahlen] : Peter
Pastorio ab Hirtenberg : Ioachim
Patkul [Patkull] : Raymund
[v.] Pepellman [Pepelman] : Karol
Pernigotti : Karol
Petersenn : Karol
Petru : Stefan
Pinoci : Hieronim

Poleman [Polemann] : Jozua
(de) Potiemkin [Потёмкин] : Gregory
de Pouppart : Jan Franciszek
Principatti [Principato] : Jan z synowcami od Mikołaia
Proenen [Proen, ?] : Gerhard
Puszet [du Puget] : Iakub
Pyrhys [Pyrrhys] de Varille : Cezar

Nazwiska na literę "R"

Redern : Zygmunt z braci
Rehbinder (de Rehblinder) : Jan
Reibnitz : Ferdynand
Reichenbach-Goschütz : Henryk
Reverand : Klaudyusz
Reyn : Franciszek, Iozef - braci
Riaucour : Piotr, s. Jędrzey, s-c Jozef, Ludwik

[de] Rieul : Stefan
Rittberg : Jan Burgard
Romain : Piotr
Romańcoff [Румянцев] : Piotr
Romanus : Abraham
Rothenhoff : Karol Krzysztof

Nazwiska na literę "S"

Sagramoso (Sagramozo) de Hiu : Jozef
Santi : Boni
de Saran : Fryderyk Rudolf
Sartorius de Szwanenfelt [v. Schwanenfeld] : Ernest, Andrzey
Sauerzapf [Saurzapf] : Jozef Adam
(de) Schall
Schaffgoc [Schaffgotsch] : Jan Udalryk
Schiller : Jan
Schmieden : Natanael
Schverin [von Schwerin] : Otton
Schwartzwald : Jan, Henryk, Karol
Schyrkow [Ширков] : Symeon
Siegen de Nassau [v. Nassau-Siegen] : Karol
[v.] Soldenhoff : Alexander
Somnicz [Somnitz] : Wawrzyniec Krzysztof

Stading : Clamor Teodor
Stockheim : Henryk
Stoll : Jan
Strachwitz : Antoni
Strauch : Fryderyk, Franciszek
Szampach [Schampach] : Zdenek z synem
Szczerbatow [Щербатов] : Andrzey
Szlichting [Schlichting]
Szretter [Schretter] : Jan
(de) Sztrem [v. Strehm, ?] : Zygmunt Fryderyk
Sztrem [Strehm, ?]
Szultz [Schultz] : Konstanty
Szylbach [Schilbach] : Franciszek Korneliusz
Szyma [Schyma, ?] : Balthazar
Szymkowic[z] : Temruk

Nazwiska na literę "T"

Talenti : Tomasz
Taube : Ierzy
Tayler [Taylor] : Robert, Jozef - braci
Teiedet [Thiodet / Theaudet, ?] : Jan, Ernest

Tepper z Fergusonów [Fergusson Tepper] : Piotr
Toliński : Juryc, Radanowic, Marko Stefan
Trewani [Trevani] : Franciszek

Nazwiska na litery "U-V-W-Z"

Urecki : Nester
Virgin : Karol
de Verni (Werni) [Vernie] Gierand : Mikołay Antoni
Wahl : Jan
[v.] Waldstein : Antoni
Warneri de Langenhofft [de Warnery]: Karol Emmanuel
Watson [of Priestfield] : Jan (, ?) Robert
Wikede : Wolff Henryk, Jan Henryk - braci

Wilde [Vildé] : Jan Krzysztof
Winkler : Dominik, s. Iozef
Witte : Jan, Bartłomiey, Jozef
Wołczyński : Jan
a Wonter [Wönter] : Walenty
Wrete [Wrede, ?] : Paweł
Würtemberg [Württemberg] : Ludwik
Zastrow [v. Zastrou] : Karol Antoni