Powiat bobrujski
gubernia mińska
XIX wiek

Mapa administracyjna

Mapa powiatu bobrujskiego
  • Podział
  • Ludność
  • Religia
  • Historia

Podział

Dzieli się powiat na 4 zarządy policyjne, 2 okręgi sądów pokoju, 22 gminy, 136 okręgow wiejskich.

Ludność

Mieszkańców (mk.) ma 118 743 w t.l. 58 830 męż., 60 013 kob. Miasto Bobrujsk liczy 37 237 mk. w t.l. 20 322 męż. i 16 915 kob. W liczbie ludności 4 719 garnizonu wojskowego.

Według wyznań powiat liczy: 86 713 prawosławnych, 6 153 katolików (podług rubrycelli 8 200), 420 ewangelików, 3 591 sterego obrządku prawosławnych, 17 588 izraelitów (w roku 1857 było 11 155), mahometan 11 (wszystko bez miasta Bobrujska).

Miasto Bobrujsk: 17 288 prawosławnych, 258 starego obrządku, 916 katolików, 420 ewangelików, 17 935 izraelitów, 420 mahometan.

Religia

Parafij katolickich 4: Bobrujsk, Choromce, Hłusk i Świsłocz, które tworzą dekanat bobrujski dyecezii wileńskiej, liczący wiernych 8 192. Pewna mała część powiatu bobrujskiego należy do parafii katolickiej Słuck.

Parafia bobrujska: dusz 3 660. Filia w Szaciłkach; kaplice w Malimonach, Paniuszkiewiczach, Wołczynie, Piotrowiczach, Horbaczewiczach i Kisielewiczach; były prócz tego kaplice w Omielnie, Janinie, Jasnymlesie, Domanowszczyźnie i Dobośni.

Historia

Miasto Bobrujsk służyło za miejsce sądów dawnego powiatu rzeczyckiego. W roku 1795 Bobrujsk zaliczony do rzędu miast powiatowych guberni mińskiej.

Marszałkowie powiatu bobrujskiego:
Antoni Oskierko (1795-97), Jan Kiełczewski (1797-1805), Józef Pruszanowski (1805-08), Ignacy Bułhak (1808-20, 1823-29), Stefan Daszkiewicz (1820-23), Robert Pruszanowski (1829-32), Józef Bułhak (1832-44), Aleksader Łappo (1844-59), Adam Ratyński (1859-66), Piotr Zancewicz (1887-89), Konstanty Stefanowicz (1889-96).

Na podstawie Sulimierski F. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego. T.1, 1880, s. 265-266