Starszeństwo rodów tatarskich, tytuły i herby

Oprócz herbów znanych powszechnie, jak: Księżyc, Strzała, Łuk, Trzaska, Topór, Radwan, Przyjaciel i inne, podajemy 106 herbów indywidualnych; tych ostatnich napewno znalazłoby się więcej, niestety, jednak, miałem naogół biorąc, szczupłą dosyć garść dokumentów na których dochowały się znaki pieczętne i z których mogłem wydobyć tylko taką ilość herbów. Te herby indywidualne czyli własne, wszystko to są znaki niezmiernie proste, oparte głównie na systemie jeden, dwóch, trzech strzałek, znajdujących się ze sobą w różnych połączeniach.

Najbardziej rozpowszechnionym jest znak zwany "tamgą", jest to znak, używany przez arystokrację tatarską.

Co do stopnia dostojności utytułowanych rodów tatarskich, to pierwsze miejsce wśród nich zajmowali z urzędu carewicze Puński i Ostryński, drugie miejsce - ród Ułanów, trzecie - ród Najmanów, czwarte - ród Ałczynów, piąte - ród Juszyński, szóste - ród Łowczyckich-Bohatyrewiczów, siódme - Tatarzy Kleccy, ósme - Tatarzy Mścisławscy.

W roku 1600-ym dwa ostatnie rody przestały istnieć, tak, że pozostało tylko sześć, które figurują w lustracji Kierdeja z roku 1631-go pod nazwą chorągwi: ułańskiej, najmańskiej, kryczyńskiej vel kondrackiej, jałoirskiej, juszyńskiej i ordyńskiej vel baryńskiej.

Tatarzy, używający na Litwie tytuły "kniaziów" byli potomkami begów chańskich, którzy po sułtanach-książętach krwi chanów, byli najbliższymi krewnymi chanów, członków dynastji panujących.

Murzowie pochodzili od mirzów (emir - zade), to jest osób mających prawo roskazywania; mirzowie byli niższym stopniem od kniaziów (begów), ale uczestniczyli także w radzie chana.

Ułanowie (ughłan - chłopiec, paż) stanowili w Hordzie szlachtę mającą posiadłości ziemskie, to jest ułusy, atoli Ułanowie, będący na Litwie, jak ród Assanczukowiczów, byli kniaziami.

Z biegiem czasu, książęta tatarscy, będący na Litwie, stali się w XVII-ym stuleciu nazywać ogólnie "murzami".

S. Dziadulewicz "Herbarz rodzin tatarskich w Polsce" - Wilno, 1929


Komentarz autora projektu

Spis szlachty tatarskiej oparte jest na danych „Herbarzu rodzin tatarskich w Polsce” autorstwa S. Dziadulewewicza. Określenie „tatarskich” należy jednak interpretować szerzej w kategoriach etnicznych. To także nogajskich, petyhorskich, dagestańskich itp. rodzin. Na ostatecznej liście nie znalazły się:

  1. rodziny (nazwiska) umieszczone w herbarzu jedynie na podstawie założenia autora, że ​​mają one pochodzenie tatarskie, bez dostatecznego potwierdzenia faktycznego;
  2. rodziny (nazwiska), które nie mają potwierdzonego obywatelstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego;
  3. rodziny (nazwiska) nie uznane za szlacheckie przed 1795 rokiem.

Na liście znajdują się chorągwi (zaciągi), do których zostały przypisane rodziny. Daje to badaczom możliwość ustalenia ich pochodzenia. Z Krymu pochodzą rodziny przypisane do chorągwi ordyńskiej vel baryńskiej. Cała reszta to rody zawołżańskie. Arystokracja nogajska była zazwyczaj przypisywana do chorągwi juszyńskiej.

 • Symbolem ☪ oznaczone muzułmańskie rody, które zgasły.
 • Symbolem ✞ oznaczone muzułmańskie rody, które przyjęły chrzest.
 • Symbolem ☠ oznaczone chrześcijańskie rody, które zgasły.
 • Symbolem ↝ oznaczone rody, które wyemigrowały do Turcji.
 • Symbolem ⇆ oznaczone rody, które zmieniły swoje nazwisko.
 • Symbol /? oznacza że "informacja jest niedokładna".
 • ks. - książęta.

Powiązane tematy:

Herb WKL

Szlachta tatarska WKL

  I. Muślimowie

  nazwiska zaczynające się na literę

 • A
 • B
 • C
 • D, E
 • G, H
 • I, J
 • K
 • L, Ł
 • M
 • N, O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U, W
 • Z, Ż
 • II. Chrześcijanie

  nazwiska zaczynające się na literę

 • A
 • B
 • C, D, E, F
 • G, H, I, J
 • K
 • L, Ł, M
 • O, P, R
 • S
 • T, U, W
 • Z, Ż
A
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Abaza—Świacki, ks.

juszyńskiej
Abdulewicz v. Obdulewicz juszyńskiej
Abdziewicz, ks. ☪ ułańskiej
Abrahimowicz, ks. własnego jałoirskiej
Abramowicz Leliwa najmańskiej
Abramowicz Pomian
Abudowicz ułańskiej /?
Abuniewicz Nieczuja kondrackiej
Achmatowicz (Murza-Ułan—) Achmat ułańskiej
Achmatowicz (Achmeciewicz) —Starzyński, ks. Kotwica juszyńskiej
Aczdohaj ☪ juszyńskiej
Adamowicz Leliwa odm. juszyńskiej /
z książat nogajskich
Adzykicz—Kowrat kondrackiej
Afendiewicz ↝/? juszyńskiej
Ajdarowicz ↝ ułańskiej
Ajsicz ↝/? juszyńskiej
Albikiewicz
Aldukiewicz v. Aldziukiewicz ułańskiej
Alejewicz (Alijewicz, Aljewicz) Strzała juszyńskiej
Aleksandrowicz Szreniawa jałoirskiej
Aliberda ☪ najmańskiej
Aliński v. Alliński ułańskiej
Andrysowicz, ks. najmańskiej
Andrzejewicz ułańskiej /?
Andrzejewski v. Andrzejewicz, ks. własnego najmańskiej
Antonowicz
Arazlicz ⇆/?
Ardaszewicz juszyńskiej
Arsłanowicz, ks. ↝/? ☪/? Arsłan najmańskiej
Assanczukowicz (Ułan—), ks. Assanczuk ułańskiej
Assanowicz Łuk juszyńskiej /
z książat nogajskich
Assanowicz Obrona / Akszak kondrackiej
Auzbikowicz v. Auzbikiewicz (Aziubekowicz) Kościesza
Azarewicz, ks. Araz najmańskiej
Azulewicz v. Aziulewicz (Erustan-Emirza—) własnego i Alabanda juszyńskiej

B
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Babasz

kondrackiej
Bachtjarowicz, ks. ↝ jałoirskiej
Bahryński (Baryński), ks. Podkowa baryńskiej
Bajramowicz juszyńskiej
Bajramsubowicz ☪/? ułańskiej
Bajraszewski Budwicz
Bajraszewski, ks. Łuk jałoirskiej
Bajrulewicz Dołęga i Strzemią juszyńskiej
Baliński
Bałdyszewicz v. Bołdyszewicz ułańskiej
Baranowski—Murza-Dagestański, ks. Tuhan juszyńskiej
Bazarewicz, ks. kondrackiej
Bazarewski, ks. Świerczek juszyńskiej /
z książat nogajskich
Bazar, ks. Nieczuja juszyńskiej /
z książat nogajskich
Biciutko v. Byciutko Pogoń Litewska 1)
Biegański Miesiąc
Bielacki (Janus-Emirza—), ks.
Bielak własnego
Bielawski, ks. juszyńskiej
Bobikiewicz ułańskiej
Bogdanowicz—Murza-Wojna, ks. Łada jałoirskiej
Bogdanowicz Serce jałoirskiej
Bogdanowicz v. Bohdanowicz Suchekomnaty kondrackiej
Bogdanowicz v. Bohdanowicz Niezgoda juszyńskiej /?
Bohdanowicz Niezgoda odm.
Bohuszewicz v. Boguszewicz Radwan odm. juszyńskiej
Bołciuk najmańskiej
Bozumowicz ☪/? kondrackiej
Brużyński, ks. ☪/? juszyńskiej
Buczacki (Murza—) Tarak baryńskiej
Burza
Butler własnego ordyńskiej
Buzun ☪/? ułańskiej

C
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi
Chalecki Bończa
Chalecki (Urman-Emirza—), ks. ↝ własnego ułańskiej
Chalembek (Halembek, Alembek), ks. juszyńskiej
Chaszajdarowicz (Chaszajewicz) ↝ juszyńskiej
Chazbiejewicz—Murza-Juszyński, ks. Strzała juszyńskiej
Chażbijewicz Bożawoła juszyńskiej
Chodyrewicz juszyńskiej
Churamowicz (Churomsza), ks. Łuk najmańskiej
Ciemieszko ↝/? jałoirskiej
Ciereszko ☪/? najmańskiej
Czerkies (Temruk—) własnego
Czuhajewicze (Czohajdajewicz), ks. Czuhaj ułańskiej
Czukier
Czuniejewicz ☪/? ⇆/?
Czymbajewicz, ks. Radwan ułańskiej
Czymbajewicz, ks. Warnia ułańskiej

D, E
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Dajko, ks. ☪/? ↝/?

ułańskiej
Dajnowski juszyńskiej
Daniel ☪/? ułańskiej
Daniuszewski juszyńskiej
Dańcewicz ułańskiej
Darycz ułańskiej
Daszkiewicz Dołęga odm. baryńskiej
Daukiewicz Dauka juszyńskiej
Dawidowicz—Khan-Mancer / —Kan-Mansur, ks. Strzała juszyńskiej /?
z książat nogajskich
Dąbrowski
Dołbucki ☪/?
Dowgiałło—Urus-Murza, ks. Okno najmańskiej /?
Dułdul
Dziankiewicz najmańskiej /?
Dzienajewicz (Dzianajewicz) (Romanowski—) Topór juszyńskiej /
z książat nogajskich
Dzietkowski ☪/? baryńskiej
Dżafarewicz ułańskiej
Dżumar ☪/? juszyńskiej
Eljasewicz Rudnica ułańskiej

G, H
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Gębicki v. Gembicki

Terebesz ułańskiej
Giełwanowski (Ajdarowicz—), ks. Kościesza juszyńskiej
Giewlicki ułańskiej
Grybanowski v. Grzybanowski ułańskiej /?
Habilewicz, ks. ↝ /? juszyńskiej /?
z książat nogajskich
Haleszewicz ☪ /? ↝ /? juszyńskiej
Halimowicz, ks. juszyńskiej
Halpa
Hasieniewicz v. Hosieniewicz, ks. ułańskiej
Hosierowicz (Husierowicz) ☪ /? juszyńskiej
Hussejnowicz

I, J
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Idrysewicz ☪ /?

ułańskiej
Idryszewicz juszyńskiej
Illasewicz v. Iliasewicz Iłgowskich jałoirskiej
Iślaszewicz ułańskiej
Iteszewicz kondrackiej
Iwaszkiewicz Pogoń IV ułańskiej
Jabłoński Dąbrowa juszyńskiej
Jachicz v. Jakicz, ks. ☪ /? własnego jałoirskiej
Jachniewicz v. Jachnowicz juszyńskiej
Jakubowicz, ks. własnego najmańskiej
Jakubowski Topór ułańskiej
Jałoir, ks. jałoirskiej
Janczur Akszak jałoirskiej
Jankiewicz Łuk juszyńskiej
Janusz
Januszewicz najmańskiej
Januszewski Dąbrowa juszyńskiej
Jasiński Strzała ułańskiej
Jebełłowicz ułańskiej
Jezierski Topór juszyńskiej /?
Józefowicz (Dżygit-Emirza—) Radwan ułańskiej
Juchno ☪ /? ordyńskiej
Juszeński, ks. juszyńskiej
Juszyński (Daniar-Beg—), ks. Sas-Gorczyńskich odm. juszyńskiej

K
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Kaczkarowski ☪ /? ⇆ /?

ułańskiej
Kadyszewicz, ks. własnego najmańskiej
Kalina Jelita (Trąby) juszyńskiej /?
z książat nogajskich
Kalinowski ✞ /? juszyńskiej /?
z książat nogajskich
Kaplewski, ks. ↝ /? juszyńskiej
Karacza ☪ /? kondrackiej
Karżajewicz—Tekuciewski ułańskiej
Kasimowicz v. Kasymowicz
(Najman—, Kieński—), ks. ↝ /?
własnego najmańskiej
Kaskiewicz (Kazkiewicz), ks. własnego kondrackiej
Kazimierski ✞ /? własnego ułańskiej
Kieński—Khan-Bajan, ks. Radwan najmańskiej
Kiłdjarowicz, ks. jałoirskiej
Kodżelewicz, ks. ☪ ułańskiej
Korotki ☪
Korsak Kotwica jałoirskiej
Korycki—Edigei-Emirza, ks. Koryca ułańskiej
Korycki ordyńskiej
Kosiński ↝ /? jałoirskiej
Kozakiewicz ułańskiej
Kozak ułańskiej
Koziakowski ułańskiej
Kozłowski ułańskiej
Krankowski juszyńskiej
Krasnosielski Prus I kondrackiej
Kryczyński—Emirza Najman-Beg-Oliszkiewicz, ks. Radwan odm. kondrackiej
Krynicki Topór kondrackiej
Krzeczowski (Krzyczewski) (Murza—), ks. Lubicz juszyńskiej
Krzywy, ks. ↝ /?
Kubejda (Kudajbatyjewicz, Kudajewicz,
Kudbat, Kudbiet, Kudbied)
Koileńczyk /
Koileński / Zdań
ordyńskiej
Kulbiecki v. Kulbicki ułańskiej
Kulzimanowicz—Kartacz, ks. własnego juszyńskiej
Kułakowski, ks. ✞ /? własnego juszyńskiej
Kumin, ks. Pobóg baryńskiej /?
Kunkiewicz ⇆ /? ułańskiej
Kurmasz ułańskiej

L, Ł
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Lebiedź

Łabędź juszyńskiej /?
Ledziński baryńskiej
Lehuszewicz ⇆ /? ułańskiej
Lelak
Lembowicz ☪ /? juszyńskiej
Lemuciewicz ☪ /? juszyńskiej
Lewaszko ☪ /? ułańskiej
Lichacz ⇆ /? ☪ /? ułańskiej
Lisowski Bończa juszyńskiej
Lisztwiański
Łomaka ⇆ /? ułańskiej
Łomiński
Łosiński ułańskiej
Łoś—Sudziud, ks. Łuk
Łosowski ułańskiej
Łostajski (Ułan—), ks. ☪ Ułan ułańskiej
Łowczycki, ks. Sas odm. ordyńskiej

M
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Majewicz

Majewski
Makowiecki Pomian juszyńskiej /
z nogajów
Makowski Pomian
Makułowicz Ancuta juszyńskiej
Maluszycki (Ułan—), ks. Ułan ułańskiej
Małosielski baryńskiej
Mankozicz ↝ /? ułańskiej
Mantikowicz ☪ kondrackiej
Masiukiewicz Terebesz ułańskiej
Mejszutowicz ułańskiej /?
Melech Przyjaciel juszyńskiej
Meszczer ☪ Podkowa juszyńskiej
Michałowski, ks. Radwan kleckiej
Mićkiewicz własnego (Nałęcz) jałoirskiej
Mielecki juszyńskiej
Milkowski baryńskiej
Milkomanowicz v. Milkamanowicz, ks. Serce jałoirskiej
Minbułatowicz, ks. ☪ własnego najmańskiej
Minkiewicz ☪ /? baryńskiej
Modzelewski v. Mozolewski ☪ /? ✞ /? własnego
Miśkiewicz
Montusz—Szyryn Klucz / Jasieńczyk ułańskiej
Moszyński ułańskiej
Mucharemowicz ☪ /?
Mucharski
Muchla Rudnica 2) baryńskiej
Mucha Drzewica
Mucha—Kierdej-Emirza, ks. Kienia jałoirskiej
Mucha Poronia ułańskiej
Mukasz ↝ /? juszyńskiej
Murawski Łuk kondrackiej
Murzicz (Murza—) Łuk ułańskiej
Musicz juszyńskiej
Mussiulewicz Grabie juszyńskiej
Mustaficz Miesiąc najmańskiej
Mysak ☪ /? ⇆ /? ułańskiej
Myślewicz ↝ /? najmańskiej

N, O
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Nahaj

Najman, ks. najmańskiej
Nawra, ks. ↝ /? Chaleckich juszyńskiej
Niekraszewicz v. Niekrasz Nieczuja ułańskiej
Nowosielski ✞ /? baryńskiej
Nurkiewicz ⇆ /? kondrackiej
Nurumowicz ☪ /? Ułan ułańskiej
Obulewicz v. Abulewicz, ks. juszyńskiej
Obutko, ks. ☪ /? najmańskiej
Okmiński (Dzianajewicz—) własnego
Olejewski juszyńskiej
Oskiewicz, ks. ☪ /? najmańskiej
Osmolski ✞ /? Przyjaciel odm. juszyńskiej
Ostryński, ks. ☪ /? ⇆ /? własnego

P
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Paprocki ☪ /?

juszyńskiej
Paszkowski Zadora juszyńskiej
Piotrowicz, ks. ☪ /? ↝ /? własnego najmańskiej
Piotrowski, ks. ↝ /? własnego najmańskiej
Płanciukiewicz
Polański Okno najmańskiej
Ponarski najmańskiej
Ponizowski ☪ /? juszyńskiej /?
z książat nogajskich
Popławski własnego ułańskiej
Poskiewicz juszyńskiej
Potuszyński ↝ /? ułańskiej
Półtorakiewicz v. Pułtorakiewicz Sas ordyńskiej
Półtorzycki v. Pułtorzycki własnego / Przyjaciel najmańskiej
Puciewski kondrackiej
Puński, ks. ↝ /? ordyńskiej

R
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Racko

kondrackiej
Raczkowski kondrackiej
Radecki Radwan najmańskiej
Radliński Drzewica juszyńskiej
Radziejowski v. Rodziewski
Rafałowicz Miesiąc kleckiej
Rajecki Trzaska odm.
Razmuss juszyńskiej /?
Reczypowicz (Redżifowicz) ułańskiej
Rejżewski—Muchier-Emirza, ks. Mochyryn juszyńskiej
Rodlinowicz (Abramowicz—) Dołęga juszyńskiej /
z nogajów
Romadanowicz ↝ /? jałoirskiej
Romanowicz—Denir-Emirza, ks. Kotwica juszyńskiej
Romanowski, ks. Terebesz ułańskiej
Rubaj—Czortanowski ☪ /? juszyńskiej
Rudnicki, ks. Podkowa ordyńskiej
Rudziewicz—Giuzal-Emirza, ks. Miesiąc ułańskiej
Rusin ☪ /? kondrackiej
Ryzwanowicz, ks. Przyjaciel ułańskiej

S
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Sadowski, ks. ↝ /?

juszyńskiej
Saffarewicz Łuk baryńskiej
Safjanowicz juszyńskiej
Sahajdaczny ☪ /? juszyńskiej
Sarymowicz ☪ /? juszyńskiej
Sawicz ☪ /?
Selimowicz, ks. własnego / Akszak juszyńskiej
Selimsza ☪ /? ułańskiej
Sendziuk v. Sendziukiewicz ☪ /? juszyńskiej
Seweryn Trzy Strzały jałoirskiej
Siejć (Siejt) ⇆ /? ↝ /? własnego jałoirskiej
Sielecki, ks. ☪ /? najmańskiej
Sienkiewicz v. Sieńkiewicz juszyńskiej
Sinikiewicz (Siuniekiewicz) Drzewica baryńskiej
Siuńczekowicz, ks. ↝ /? własnego juszyńskiej
Skirmunt—Aksak-Emirza, ks. własnego najmańskiej
Smolski—Zapuszczański Araż ułańskiej
Smolski ułańskiej
Snarski
Sobaczkiewicz ✞ /? ⇆ /? ułańskiej
Sobol ☪ /? ⇆ /? Ciołek juszyńskiej
Sobolewski—Kan-Kyrant, ks. Ślepowron juszyńskiej /?
z książat nogajskich
Sołtyk—Zazierski ułańskiej
Stankiewicz, ks. ↝ /? jałoirskiej
Starzyński (Staryński), ks. ↝ /? juszyńskiej
Sulejmanowicz (Sulimanowicz) Łuk ułańskiej
Sulewicz (Siulewicz), ks. Księżyc i Przyjaciel kondrackiej
Sulkiewicz—Hózman (Huzman) /
—Guzman-Emirza
, ks.
Prassa jałoirskiej
Szabanowicz ułańskiej / baryńskiej
Szabłowski Łuk najmańskiej
Szabuniewicz Ślepowron juszyńskiej
Szachmancer (Szachmancyr, Szachmancerowicz) Araż ułańskiej
Szadykiewicz (Sadykiewicz) ↝ /? ⇆ ?/ najmańskiej
Szahidewicz (Szehedewicz) Przyjaciel ułańskiej
Szahuniewicz, ks. Aksak ułańskiej
Szamowicz ☪ /? juszyńskiej
Szapowicz ☪ /? ułańskiej
Szczęsnowicz Szpada ułańskiej
Szczucki, ks. Łuk jałoirskiej
Szehidewicz, ks. Łuk juszyńskiej
Szeichowicz v. Szeich —Starosielski, ks. ↝ /? Szeich najmańskiej
Szemerdeniewicz ⇆ /? Szemerdeń ułańskiej
Szerewicz ↝ /? ✞ @ ⇆ /? juszyńskiej
Szlamowicz ☪ /?
Szucki juszyńskiej
Szumski Pogonia najmańskiej
Szunielewicz v. Szymielewicz juszyńskiej
Szyryński, ks. ☪ /? ↝ /? Klucz baryńskiej /?
z książat nogajskich
Śmieszny ☪ /? najmańskiej

T
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Tabor

Tahirewicz, ks. ☪ jałoirskiej
Talkowski, ks. własnego juszyńskiej
Taniewicz (Tianiewicz, Teniewicz, Cieniewicz) ↝ /? ☪ /? juszyńskiej
Tansarewicz v. Tansyrewicz ☪ /? ułańskiej
Tarasowicz juszyńskiej
Tarasowski baryńskiej
Tatarski
Tokosz, ks. Pielesz kondrackiej
Tomkiewicz ☪ /? najmańskiej
Tuchtuj, ks. ↝ /? juszyńskiej
Tułubaj Terebesz ułańskiej
Tupalski—Bułat-Emirza, ks. Sejt jałoirskiej

U, W
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Uciech ☪ /?

jałoirskiej
Ułan, ks. własnego ułańskiej
Ułan (Polański—) Stołowe Nóżki ułańskiej
Uzbej ↝ /? baryńskiej /?
pochodzenia nogajskiego
Wilczyński Poraj najmańskiej
Wiosnowski Księżyc
Wojno v. Woyno jałoirskiej
Wołkasz—Kajeciński ☪ /? ułańskiej

Z, Ż
Rodzina (Nazwisko) Herbu Zapisani do chorągwi

Zabłocki—Jaljar-Beg, ks.

Illorja jałoirskiej
Zabłocki ↝ /? ✞ /? jałoirskiej
Zaholski ↝ juszyńskiej
Załomaj
Zasulski, ks. ☪ Ułan ułańskiej
Zawadzki (Zawacki), ks. kondrackiej
Zdzięcielski ☪ /? ułańskiej
Żdanowicz Przyjaciel ułańskiej

A
Rodzina (Nazwisko) Herbu Wcześniej zapisani do chorągwi

Abakanowicz (Jurewicz—)

Habdank juszyńskiej
Abakiewicz v. Obakiewicz Topór kondrackiej
Abakowski Pobóg kondrackiej
Abczyński Habdank juszyńskiej /?
Aberdowski ułańskiej
Abłamowicz Habdank kondrackiej
Aklewicz Ogończyk jałoirskiej
Aksakow v. Akszakow Akszak
Albijewicz ☠ /? Alibej baryńskiej /?
Alichniewicz najmańskiej
Alimowicz juszyńskiej
Alkiewicz Szaława, Jelita, własnego juszyńskiej
Ałuszewicz v. Ałusiewicz baryńskiej
Amalicki baryńskiej
Anbokiewicz Terebesz ułańskiej
Ankudowicz kondrackiej
Aramowicz (Littawor—) Odrowąż kondrackiej
Aramowski Oksza
Aranowicz
Arciuszkiewicz Świerczek najmańskiej
Asłamowicz Sas

B
Rodzina (Nazwisko) Herbu Wcześniej zapisani do chorągwi

Bachmatowicz

Bożawola
Bajbuza v. Baybuza własnego
Bałaban Korczak
Bałakier
Barancewicz Junosza ułańskiej
Barankiewicz Ostoja baryńskiej
Barszczewski Kotwica /?
Bartoszewicz Janadar
Baturzycki Trzy Zęby
Berdysz (Berdiusz) ☠ /? baryńskiej
Berendej ☠ /? baryńskiej /?
Bielakowicz Bielikowicz
Bielawski (Bułhak—)
Bieleczyc v. Bielaczyc kondrackiej
Bielicki (Furs—) Wąż
Bierbasz (Juchniewicz—), ks. Korab juszyńskiej /?
z książat nogajskich
Bierdibiak (Bierdiabiakowicz), ks. ☠ /? baryńskiej /?
Błocki i Białobłocki Leliwa ułańskiej
Bogdanowicz
Bogdaszewski Pilawa ułańskiej
Bohatyrewicz Ostoja
Bohatyrowicz
Bohdziewicz Łuk ułańskiej
Bołoban v. Bałaban Korczak
Bołsunowski i Bołsunowicz Kościesza
Borkowski Nowina /? jałoirskiej
Borodzicz Wadwicz, Brodzic, Ostoja, Radwan najmańskiej
Brolnicki Szreniawa [Kojałowicz] /
Gozdawa [Boniecki i Uruski]
ułańskiej
Buda Bończa kondrackiej
Bułatowicz Ogończyk ułańskiej
Bułatowicz Strzemię
Bułat—Murza Strzemię jałoirskiej
Bułhak Syrokomla odm.
Bułhak Syrokomla odm. baryńskiej
Bułhakowski Habdank /?
Burnak ☠ /? Kusza odm. baryńskiej
Butowicz—Brusiłowski Ogończyk baryńskiej
Butrymowicz
Buyło v. Bujło juszyńskiej /?

C, D, E, F
Rodzina (Nazwisko) Herbu Wcześniej zapisani do chorągwi

Chalimowicz (Halimowicz)

Jastrzębiec juszyńskiej
Chałaim ☠ Kościesza
Chłusewicz Radwan
Chodosowski (Czerkas—) Bończa
Czemerys—Kazański ☠ /?
Czepkowski („z Murzów”) Ślepowron
Czernik Habdank juszyńskiej
Czuwasz (—Czarta, —Czarcikowski) własnego
Dankiewicz, ks. Prawdzic jałoirskiej
Dawidowski Prus III ułańskiej
Dawleszewicz Samson ułańskiej
Djakiewicz Dołęga [Uruski]
Drakiewski Przyjaciel ułańskiej
Drozdowski
Dyrwiański kondrackiej
Dyrwin—Dyrwoniszko ☠ /? kondrackiej
Dziedulewicz (Dziadulewicz) Sokola ułańskiej
Dzieszuk Kościesza juszyńskiej
Dzieszyński ☠ /?
Eysymont Gryf
Fursewicz v. Fursiewicz Wąż
Furs Wąż juszyńskiej
Furs Wąż

G, H, I, J
Rodzina (Nazwisko) Herbu Wcześniej zapisani do chorągwi

Gandziulewicz

ułańskiej
Gierejewski Orda kondrackiej
Grocholski Syrokomla
Gudziejewski v. Gudziewski ułańskiej
Halkiewicz Łuk baryńskiej
Haraburda Lubicz odm., Habdank ułańskiej
Hawryłło kondrackiej
Hlinicki v. Hliniecki jałoirskiej
Hliński v. Gliński, ks. własnego
Hliński
Hłuszkowski (Lambardej—) ☠ /? Mirowickich
Horodecki baryńskiej
Hulkiewicz—Hlebowski Łuk
Huryno Odyniec (wyw. Prawdzic)
Hurynowicz—Arawinka Kalinowa i Lubicz
Husain (Gutt—) Hozjusz
Hutor (—Rohaczewski i —Symonowski) własnego
Hutorowicz Hutor
Izmaiłowicz ułańskiej
Jakubiec kryczyńskiej
Jeleński Korczak odm.
Jesiewicz najmańskiej
Jeż ☠ /? baryńskiej
Junowicz Janadar

K
Rodzina (Nazwisko) Herbu Wcześniej zapisani do chorągwi

Kajdasz

własnego
Kałłaur v. Kałuwur Ostoja
Karkazan kondrackiej
Karpowicz baryńskiej /?
Kieniewicz ułańskiej
Kieniszko ☠ /? jałoirskiej
Kiłdysz Rogala juszyńskiej
Kirkor własnego
Kobieka juszyńskiej
Kobyzewicz—Krynicki-Chodyka Korab
Koczan ułańskiej
Kodziewicz Ciołek juszyńskiej
Kodź juszyńskiej
Komorowski Skorowa ułańskiej
Komorowski baryńskiej
Korkoszko—Afhanowicz ☠ /?
Korkuć Nałęcz
Korzon v. Korzun (—Strykienicz) Kot Morski odm.
Kościakiewicz ułańskiej
Kotlewicz Pobóg najmańskiej
Kotłubaj własnego
Kruszyński Junosza
Krzywicki ☠ /?
Kuczuk—Fenikowski Siestrzeniec
Kuczukowicz Jastrzębiec
Kudasiewicz (Kudaszewicz) juszyńskiej
Kudrewicz Łabędź baryńskiej
Kułak (Około-Kułak) Topór odm. baryńskiej /?
Kurman ułańskiej
Kurman v. Kurmanowicz najmańskiej
Kurzeniewski v. Kureniewski Bogorja [Uruski]
Kuźmiński Lubicz ułańskiej

L, Ł, M
Rodzina (Nazwisko) Herbu Wcześniej zapisani do chorągwi

Lachowicz

Lewandowski
Lichodziejewski, ks. Hliński
Lipka—Mirza ułańskiej
Lipski Lubicz
Łabusiewicz
Łomżyński Lubicz
Łukasiński
Małuszewicz Godziemba najmańskiej
Małyszczycki Mądrostki
Małyszko kondrackiej
Marcinkiewicz
Marszałkiewicz
Masłowski Samson baryńskiej
Maślakiewicz Kusza
Medeksza Lis odm.
Meszczeryn ☠ własnego
Miednicki juszyńskiej
Mielesz
Miłaszewicz v. Miłłaszewicz juszyńskiej
Mirowicki—Lambardej ☠ /? własnego
Misiukowicz ułańskiej
Mokrzecki Sas baryńskiej
Mordasewicz Murdelio ułańskiej
Motylewicz
Musztaffa Pobóg juszyńskiej
Muszyński Łodzia
Muśnicki własnego

O, P, R
Rodzina (Nazwisko) Herbu Wcześniej zapisani do chorągwi

Oganowski

Ogończyk
Okulski
Orda Ostoja odm., czyli Orda ordyńskiej
Ordowski
Ordyniec Ostoja i Trąby baryńskiej
Osmanowicz ułańskiej
Osmanowski ułańskiej
Osmański
Osmołowski Bończa ordyńskiej
Paszyc Łuk juszyńskiej
Petyhorski, ks. ☠ Leliwa
Płoski juszyńskiej
Podhajski Łabędź
Pokotiło—Petyhorski Massalskich
Proszczewicz v. Prościewicz Lis odm. (Pelikan)
Przesiecki (Peresiecki) Nowina baryńskiej
Radkiewicz Araz juszyńskiej
Raduński ☠ /? Ostoja baryńskiej
Ramazanowicz, ks. jałoirskiej
Rodziewicz Łuk
Ryniewicz ułańskiej

S
Rodzina (Nazwisko) Herbu Wcześniej zapisani do chorągwi

Sapieszko

Dołęga ułańskiej /?
Sierhiejewicz Ślepowron
Skinder Leliwa, Rawicz, Szreniawa
Skobejko Ślepowron kondrackiej
Snuciewicz kondrackiej
Sobaka ☠ /? baryńskiej
Sokołowski—Ordyniec Sokola ułańskiej
Sołtanowicz Jastrzębiec
Sołtan Sołtan odm.
Stankiewicz Bończa najmańskiej
Starzyński (Staryński) Doliwa juszyńskiej
Struś juszyńskiej
Sutocki Dołęga baryńskiej
Szabunia i Szabuniewski
Szadziewicz (Sadzewicz) Gierałt kondrackiej
Szafranowicz Przyjaciel
Szanecki (Szajtur—)
Szczepankiewicz (Dziryt—) Jelita odm.
Szczerbo Rawicz ułańskiej
Szejbakowski (Szejbak) Prawdzic juszyńskiej
Szelągowski
Szemiako Łabędź ułańskiej
Szemosz (Szemesz, Szemiosz) (Wężyk—) Wąż ułańskiej
Szerejko Hipocentaur /? juszyńskiej
Szeszkowski Ogończyk juszyńskiej
Sznarbachowski
Szołkowski Szeliga
Szostak juszyńskiej
Szostakowski Łabędź
Szpakowski ułańskiej
Szukało juszyńskiej
Szyjkowski ułańskiej
Szymański
Szymkiewicz v. Szymkowicz (Temruk—) Leliwa

T, U, W
Rodzina (Nazwisko) Herbu Wcześniej zapisani do chorągwi

Tatarowski

Ślepowron ułańskiej
Teniuk
Terpiłowski (Kantemir—) własnego
Ordowski
Tokarski Trąby ułańskiej
Tomaszewicz juszyńskiej
Turczyn Jelce
Tur Łuk
Ułanowicz, ks. Sulima najmańskiej /?
Wasilewski ☠ /?
Wielicki ułańskiej
Wierzbicki Ślepowron ułańskiej
Włosewicz v. Włosowicz
Wolbek Walbach
Woynicz Poraj ułańskiej
Wróblewski najmańskiej
Wysocki

Z, Ż
Rodzina (Nazwisko) Herbu Wcześniej zapisani do chorągwi

Zaleski

Zamieński Jastrzębiec
Zarzycki Łuk
Ziembicki
Zub
Żubrzycki (Żubrycki) Żmudzkich kondrackiej
Żukiewicz v. Żukowicz ułańskiej
Żyliński Korwin juszyńskiej
Żyniewicz juszyńskiej

Przygotował J. Łyczkowski


1) Rodzina używa własnego herbu - Pogoń Litewska odm.

2) Rodzina używa własnego herbu - Rudnica odm.