Szlachta guberni witebskiej

Komentarze

W książkach pierwszej i drugiej na podstawie materiałów fundacji 2512 Narodowego Archiwum Historycznego Republiki Białoruś na ogół jest przedstawione rodowody 300 rodzin szlacheckich, że udowadniały swoje pochodzenie. Fundacja nalicza 1097 spraw, ogarniających terytorialnie witebskie, połockie i część inflanckiego województw byłego WKL.

Trzeba uznać, że sytuacja z utrzymaniem fundacji Witebskiego zebrania deputatów dworzańskich jest znacznie bardziej "optymistyczna", aniżeli z fundacjami deputacji mohylewskiej, jednak przedstawiony spis nazwać ostatecznym nie można.

Wizerunki albo opisy herbów w publikacji są nieobecne.

Szlachta

Księga pierwsza

  • 1 — 50
  • 51 — 100
Artykuły 1 — 50
# Rodzina Herbu Pochodzenie *)

1

Obrąmpalski Lubicz ziemie drohicka, liwska, powiat brański
2 Obuchowicz  własnego powiat wiłkomierski
3 Ogorodnicki-Jesipowicz Ancuta 1) powiat brasławski
4 Ohryzko Ogończyk województwa połockie, witebskie
5 Bobaszyński Sas województwo witebskie
6 Babinowski Bończa powiat witebski
7 Bobiatyński 2) Łodzia powiat newelski 3)
8 Bohdanowicz Tama 4) ujezd siebieski
9 Bagieński Ślepowron województwo połockie
10 Bogucki Krzywda województwo mińskie
11 Bałtowski Ossorya Księstwo Kurlandii 5)
12 Baranowski Sas ziemia przemyska
13 Wojnowski Ostoja województwa krakowskie, wileńskie
14 Wojtkiewicz Wolf Księstwo Żmudzkie
15 Wołosewicz Lis województwo mińskie
16 Wasilewski Drzewica powiat oszmiański
17 Wysłouch Odyniec województwo połockie
18 Wierzbicki Jastrzębiec województwo połockie
19 Gojżewski Brochwicz powiat newelski 3)
20 Gojżewski Brochwicz powiat upicki
21 Hajkowicz Ogończyk powiat lepielski 3)
22 Gallmeister Helik 6) Księstwo Kurlandii 5)
23 Hołubicki Janina województwo połockie
24 Dobkiewicz Denhoff powiat rzeżycki 7)
25 Dobrowolski Krzyż 8) powiat dyneburski 7)
26 Dobrowolski Pocisk powiat witebski
27 Dobrowolski powiat witebski
28 Dobrowolski powiat witebski
29 Zabłocki Białynia powiat orszański
30 Zabłocki Łada ziemia zakroczymska
31 Zabłocki Sulima powiat wiłkomierski
32 Zagorski Ostoja województwo połockie
33 Zahorski Lubicz ziemia nurska
34 Kagiel Pielesz 9), czyli Włoszek Księstwo Rumuńskie 10)
35 Kozakiewicz Kownia województwo połockie
36 Krupek-Kozakowski Gozdawa województwo witebskie
37 Kozarewicz Dołęga powiat lidzki
38 Kozłow gubernia witebska
39 Łabecki Łodzia powiat dziśnieński 3)
40 Łowejko Kotwica 11) powiat mozyrski
41 Ława Lewart województwo połockie
42 Łoziński Jastrzębiec ziemia dobrzyńska
43 Horbat-Maksymowicz Białynia powiat nowogródzki
44 Malinowski Pobóg województwo sandomierskie
45 Malinowski Pobóg województwo sandomierskie
46 Małkiewicz Tarnawa powiat oszmiański
47 Malchau von Ankerfeld własny Księstwo Kurlandii 5)
48 Nowogórski Jastrzębiec powiat lidzki
49 Nowodworski województwo mińskie
50 Nagrodzki Lubicz powiat grodzieński

Artykuły 51 — 100
# Rodzina Herbu Pochodzenie

51

Narkiewicz-Podwiński Łuk województwo witebskie
52 Pohoski Półkozic województwa krakowskie
53 Łabędź-Padarewski Pachołowiecki województwo podlaskie
54 Podernia Rawicz województwo witebskie
55 Pakowski Półkozic Księstwo Żmudzkie
56 Rogiński Rogala powiat oszmiański
57 Rogoza województwo witebskie
58 Rogowski Jastrzębiec ziemia bielska
59 Rogowski Jastrzębiec
60 Sobolewski Łada Księstwo Żmudzkie
61 Sobolewski Łada województwo smoleńskie
62 Hryncewicz-Sobański powiat upicki
63 Sawicki Lubicz Księstwo Żmudzkie
64 Sadowski Lubicz województwo brześciańskie
65 Tomaszewicz Łabędź województwo wileńskie
66 Tomaszewski Bończa powiat witebski
67 Tarasiewicz Mogiła powiat brasławski
68 Tarwid Ratuld Księstwo Żmudzkie
69 Użynowicz Lubicz powiat oszmiański
70 Ulanowski 12) Nałęcz województwo witebskie
71 Ułasiewicz Lubicz ujezd połocki
72 Feltner Księstwo Żmudzkie
73 Filipowicz Pobóg Królestwo Polskie
74 Frąckiewicz Brodzic powiat upicki
75 Chodycz-Chodykiewicz Junosza Księstwo Żmudzkie
76 Charkowski Pilawa województwo witebskie
77 Charyn powiat lucyński 7)
78 Chełchowski Lubicz Królestwo Polskie
79 Ćwieciński Nałęcz województwo połockie
80 Cynkiewicz Kaptur 13) powiat lidzki
81 Zeimern, von ujezd siebieski
82 Czadajew własnego Turcja
83 Czerniewski Szreniawa powiat brasławski
84 Czerniewski Szreniawa powiat upicki
85 Czarny Nowina Szwajcaria
86 Szantyr Lubicz 14) Księstwo Żmudzkie
87 Szerepa województwo połockie
88 Szatkowski województwo smoleńskie
89 Szauman Sulima województwo witebskie
90 Szachowski Trzaska województwo połockie
80 Ćwieciński Nałęcz województwo połockie
91 Szwejcer (Schweitzer) Herburt Szwajcaria
92 Schön von Schönberg własnego 15) Austria
93 Eysmont Korab starostwo newelskie
94 Hlebicki-Józefowicz 16) Leliwa województwo wileńskie
95 Juraha Juraha, czyli Kotwica powiat łucki
96 Jakubowicz Topór powiat nowogródzki
97 Jakutowicz Jelita województwo witebskie
98 Jeleński Odrowąż województwo witebskie
99 Jankowski Jastrzębiec województwo bełskie
100 Janowicz Radwan powiat wiłkomierski

Przygotował i przetłumaczył: J. Łyczkowski


* Administracyjne jednostki terytorialne, wskazane w dokumentach jak region pochodzenia. W tym ż elemencie tablicy wskazuje się przynależność do socjalnej albo etnicznej grupy.

1) Ten ród posługuje się herbem własnym.

2) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Bobiałyński".

3) W skład województwa połockiego wchodziły dziśnieńskie, lepielskie i newelskie starostwa.

4) Herb jest nie zidentyfikowany. W rzeczywistości autorowi książki nie udało się dokładnie odczytać odręcznej nazwy herbu Mogiła.

5) Księstwo Kurlandii i Semigalii.

6) Herb jest nie zidentyfikowany, prawdopodobnie to rodowa nazwa herbu własnego albo autor księgi nie potrafił poprawnie odczytać w źródle odręcznej nazwy herbu.

7) W skład województwa inflanckiego wchodziły dyneburskie, lucyńskie, marienhauskie i rzeżyckie starostwa czy tzw. trakty.

8) Herb jest nie zidentyfikowany.

9) W źródle błędnie jest wskazana nazwa herbu "Pułar".

10) Chodzi o Księstwie Wołoskim.

11) Ten ród posługuje się herbem własnym.

12) W źródle błędnie wskazano nazwisko "Ułanowski".

13) Prawdopodobnie chodzi o herbie Zerwikaptur.

14) Ten ród posługuje się herbem własnym.

15) W źródle jest wskazany herb "Lew", ale to prawdopodobnie jest herb własny "Schoenberg".

16) W źródle błędnie jest wskazany przydomek "Hłąbocki-".