Оршанський гербовник

Оршанский гербовник
 • Оршанскій гербовникъ

  "Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивѣ въ Витебскѣ и изданные подъ редакціей и.д. архиваріуса сего архива Дм. Ив. Довгялло"
  Выпускъ двадцать осьмой
  Витебскъ - 1900

 • Оршанський гербовник

  "Історико-юридичні матеріали, витягнуті з актових книг губерній Вітебської та Могилевської, що зберігаються в центральному архіві у Вітебську та видані за редакцією і.д. архіваріуса цього архіву Дм. Ів. Довгялло"
  Випуск двадцять восьмий
  Вітебськ - 1900

Коментар

Архівні фонди Оршанського провінційного земського суду 1) Центрального архіву у Вітебську, що послужили основою "Оршанського гербовника", свого часу були сильно пошкоджені пожежею і знаходяться в гнітючому стані. Частина актових книг безповоротно загублена (згоріла або пошкоджена водою). З цих причин вважати гербовник повним не доводиться. Однак копії виводових декретів цього суду можна зустріти в архівних фондах дворянських депутатських зборів Мінської, Віленської, Вітебської та інших губерній.

Реконструкцію шляхетських гербів можна знайти на сторінках "Герби білоруської шляхти".

Пов'язані теми:

Попис оршанської шляхти 1765 року

Шляхта

 • 01-60
 • 61-119
Артикули з 1 по 60
Прізвище Гербу

1

Абрамовичі Новина
2 Абрамовичі Леліва
3 Акшевські Злота Ґура
4 Александровичі Александрович
5 Барановські Остоя
6 Бартошевичі Новина Нова
7 Бялошицькі Леліва
8 Білунські Бялиня
9 Бірулі Бялиня
10 Борейші Вадвич
11 Борейші Любич
12 Бжозовські Кораб
13 Бжезгуни Побуґ
14 Булановичі Любич
15 Буйвіди Буйвід
16 Бурі Папарона
17 Буткевичі Тшаска
18 Биковські Хоронґве Кмітув II
19 Ходачинські Побуґ
20 Хорощі Ястшембець
21 Чарномські Ґрабе
22 Домбровські Домбровський
23 Длуські Наленч
24 Доброгост-Гайни Ясеньчик
25 Добровольські 2)
26 Домарацькі Остоя
27 Дроздовські Слеповрон
28 Душкевичі Побуґ
29 Дибовські Слеповрон
30 Дибовські Наленч
31 Дзерожинські Слеповрон
32 Дзерженські Суліма
33 Ґоршевські Заремба
34 Ґрушецькі Любич
35 Ґутовські Цьолек
36 Гатовські Доленґа
37 Головачі Любич
38 Головчиці Колюмна
39 Гриневичі Пшегоня
40 Гриневичі Пшегоня
41 Гурки Гурко
42 Якубовські Топур
43 Ялози Любич
44 Янчевські Помян
45 Янковські Ястшембець
46 Яворські Любич
47 Єсіповичі Анцута (відм.)
47а* Котковські Остоя
48 Красовські Роґаля
49 Курчі Радван
50 Квятковські Ґриф
51 Лясковські Кораб
52 Ляссотовичі Равич
53 Лепеські Лепеський
54 Лесневські Ґжимала II
55 Лики Целянткова
56 Мацкевичі Махвич
57 Маковські Єліта (відм.)
58 Міхневичі Лис
59 Мезевичі Порай
60 Москевичі Любич

Артикули з 61 по 119
Прізвище Гербу

61

Морачинські Холева
62 Недзвецькі Недзвецький
63 Новицькі Новицький
64 Новогонські Бялиня
65 Одольські Вонж
66 Орановські 2)
67 Оржеховські Окша
68 Осіповські Лодзя
69 Осовецькі Ґриф
71* Осовецькі Ґриф
72 Островські Корчак
73 Пашинські Новина
74 Павловичі Павлович
75 Петражицькі Пелеш
76 Плонські Прус
77 Почина-Починські Настенп
78 Подолінські Вонж
79 Погоські Богорія
80 Погоські Богорія
81 Порембські Богорія
82 Пожарські Помян
83 Пунінські Кульпа
84 Пузиревські Пузиревський
85 Пшесмицькі Пшерова
86 Пшишихоцькі Пшияцель
87 Рацевичі Равич
88 Романовичі Любич
89 Ридзевські Сухе-комнати
90 Ржендзінські Лада IV (відм.)
91 Сабінські Ґлаубич
92 Садковські Тромби
93 Садовські Наленч
94 Сцибли Сцибла
95 Серафіновичі Помян
96 Селянки Селянка
97 Сіпайли Настенп
98 Брантко-Станілевичі Лабендзь
99 Біллевич-Станкевичі Моґіла I
100 Станкевичі Моґіла I
101 Стригоцькі Пулкозіц
102 Свірські Шалава
103 Свістуни Сас
104 Тарґонські Косцеша
105 Ваньковичі Лис
106 Васілевські Остоя (відм.)
107 Васілевські Остоя
108 Венцевичі Лабендзь
109 Велічки Сирокомля (відм.)
110 Волчки (Волчек) Пулкозіц 3)
111 Воротинці (Воротинець) Погоня
112 Закшевські Помян
113 Залеські Доленґа
114 Замбжицькі Косцеша
115 Заремби Заремба
116 Завістовські Ястшембець
117 Зенковичі Зенкович
118 Жогли Бавола Ґлова
119 Жилаї Пороня

Підготував та переклав Ю. Личковський


* У джерелі нумерація порушена.

1) Провінційні земські суди створені за указом імператриці Катерини II від 16 квітня 1773 року одночасно зі створенням Могильовської та Псковської губерній. Діяло шість судів: Вітебський, Могильовський, Оршанський, Полоцький, Мстиславський та Рогачовський. Ліквідовані указами від 22.03.1777 та 10.01.1778 у результаті розділу губерній на повіти.

2) З неофітів (нобілітація за конституцією Коронаційного Сейму "Про неофітів ВКЛ" від 1764 року). До виводів ні назв, ні зображень гербів не доклали.

3) В оригінальних документах збереглася тільки частина зображення герба - "половина козла зверненого в право від глядача".