Легітимація шляхти у провінціях Речі Посполитої, окупованих Росією

(Разбор шляхти)

До легітимації шляхти, яка проживала в підданих першому поділу Речі Посполитої (далі - "РП") провінціях, російська влада приступила майже відразу після їхнього входження до складу Росії. Про це свідчать зроблені у земських судах тих провінцій у 1773–1775 рр. виводи дворянства завдяки появі двох рукописних регіональних гербовників: вітебського та оршанського. Вже Францішек Пекосинський, видавець вітебського гербовника, писав, що "мабуть, російський уряд після анексії Вітебського воєводства за першого розділу РП розпорядився ідентифікувати дворянство і заснувати метричні книги" 1. На той час Пекосинському не був відомий аналогічний оршанський гербовник, виданий роком пізніше Д. Довгялло, архіваріусом Центрального Вітебського архіву. У цьому гербовнику є кілька in extenso представлених виводових протоколів, які посилаються на універсал від 14 липня за старим стилем (далі - "с.с.") 1773 р., виданий з волі Катерини II губернатором Могильова Каховським, як на правову підставу, за якою земські суди були уповноважені «для заслуховування шляхетських виводів». Видавець Довгялло вказує в передмові, що він не може судити, якою мірою виводи сімей, внесених до цього гербовника, відповідають вимогам, встановленим універсалом, тому що він не зміг знайти самого універсала 2.

Визначення періоду, протягом якого тривали ці перші легітимації шляхти під російською окупацією, було б можливим лише після ретельного вивчення земських актів цього регіону. Цілком очевидно, що вони не обмежувалися Оршанською та Вітебською "провінціями", про що свідчить хоча б "декрет едикту родини Вайссенхофів" від 15 лютого 1773 року в земському суді "провінції Двінської" - що стосується юридичного змісту аналогічних виводів у Вітебському та Оршанському земствах, то він не посилається на будь-який розпорядчий акт окупаційної влади 3.

У період між першим та другим розділом, 21 квітня с.с. 1785 року, дворянству була надана грамота Катерини II ("Грамота на права, вольності і переваги благородного російського дворянства").

Наділення дворянського стану в Росії широкими привілеями та надання йому станового самоврядування викликала необхідність уточнення формальних критеріїв дворянства та його чіткішого виділення серед інших станів. З того часу даровані дворянству привілеї і свободи мали надаватися лише особам, внесеним до заснованих для кожної губернії дворянських родовідних книг. У ці книги могли бути внесені лише ті, хто довів своє дворянське походження у губернських депутатських виводових комісіях, що складалися з губернського маршалка шляхти та групи депутатів, обраних по одному від кожного повіту для складання та ведення дворянських родовідних книг.

Ці книги були поділені на шість частин. У першу частину мали вносити "роди дійсного Дворянства" , тобто нащадки осіб, нобілітованих російськими чи іноземними монархами, і навіть роди, які мають докази дійсного дворянства до ста років; до другої - "роди військового Дворянства", тобто особи чи нащадки осіб, які набули спадкового дворянства шляхом отримання офіцерського чину на російській військовій службі на підставі указу Петра Великого від 16 січня с.с. 1721 року; третю - "роди восьмикласного Дворянства" , тобто особи або нащадки осіб, які набули спадкового дворянства на підставі табеля Петра Великого про ранги на Російській державній службі від 24 січня с.с. 1722 року; в четверту - "всі іноземні роди" , тобто дворянські сім'ї, що прийшли з інших країн, що вступили до російського підданства; у п'яту - "титулами відмінні роди", чи сім'ї, удостоєні князівським, графським та баронським титулом; у шосту - "стародавні благородні Дворянські роди", тобто роди, "яких докази дворянської гідності за сто років і вище сягають; благородний же їх початок покритий невідомістю" 4.

Поділ родового дворянства і того, яке дворянські права отримала автоматично при отриманні офіцерського чину чи чиновницького рангу, було чистою поступкою старим російським боярським родам, які неохоче зазнавали зрівняння в правах з нащадками осіб "підлого" стану, які зобов'язані зведенням у дворянство указам Петра Великого. У будь-якому випадку це була поступка, яка не мала практичного значення, оскільки не тягла за собою жодних правових наслідків для зацікавлених сторін: вона аж ніяк не порушувала основоположний принцип, на який спирався інститут дворянства в Росії, тісно пов'язаний з концепцією державної служби 5.

Докази, якими можна було доводити благородне походження, "грамота" 1785 року визначала широко і ліберально. Перераховуючи їх різні варіанти, вона констатувала казуїстичну природу цього переліку, "не виключаючи проте ж і понад те знайти могутніх справедливих і незаперечних доказів якого роду, хоча б тут і не прописані були".

У разі визнання поданих ним доказів достатніми, губернські депутатські виводові комісії одноголосно або більшістю у дві третини голосів заносили засвідчених у відповідну частину родовідної книги та видавали грамоту чи свідоцтво, що підтверджує внесення до дворянської родовідної книги. Окрім патентів, які видавалися виключно російською мовою, депутатські виводові комісії у "польських губерніях" видавали пробандам додатково мальовані родовід з їхніми гербами, на яких стояли підписи маршалка шляхти та повітових депутатів. Негативні рішення виводових комісій могли бути оскаржені у Герольдії.

Указом від 3 травня с.с. 1795 року генерал-губернатору Тутолміну Катерина II наказала поширити прерогативи дворянства, жаловані грамотою в 1785 році, "на всі землі та області, від Польщі до Імперії Нашої повернуті". Доступ до виборних посад дворянського самоврядування був закріплений лише за дворянами, які мають земельні володіння на правах власності; дозволено однак "дворянам, які тимчасове мають володіння за наданнями, закладами та орендами, рівномірно і всім за договорами, які на землях поміщицьких або казенних живуть, які можуть належним чином довести благородство своє, дозволити просити суспільство дворянське про прийняття та вписання його в дворянську книгу на підставі жалуваної Дворянству грамоти, щоб кожен, маючи від побратимів своїх грамоту, яка про благородство його свідчить, міг скористатися правами, цій гідності привласненими..." 6.

У постановах окупаційних влад того періоду ще не проглядається бажання проредити ряди польської шляхти шляхом ускладнення для неї процесу легітимації. Відсутність прагнення діяти у цьому напрямі підтверджується також затвердженим Катериною 21 січня с.с. 1788 року доповідь Сенату про залишення у вільному стані, т.зв. "панцерних бояр", осілих у Полоцькій губернії в колишніх столових маєтках, яким також, оскільки можуть виявитися походженням від старої польської шляхти, було дозволено доводити свої права на приналежність до дворянського стану на підставі грамоти 1785 року 7.

Ймовірно, що губернські депутатські комісії розпочали свою діяльність в окупованих областях Польщі наприкінці царювання Катерини. Не будучи пов'язана жодними термінами, ця діяльність велася розмірено. З легітимацією поспішала передусім найбільш заможна чи освічена шляхта, яка розбиралася у витікаючих із оформлених легітимаційних формальностей перевагах. Шляхетська спільнота залишалася поки що в пасивному очікуванні.

Вступ на престол Павла I і часткове скасування ним грамоти 1785 року зупинили діяльність губернських дворянських зібраннів. Указом від 4 грудня с.с. 1796 року ці збори були позбавлені права видачі посвідчувальних свідоцтв і отримали наказ надавати свої рішення до Герольдії.

Однак справжній «великий процес легітимації між російським урядом та польською шляхтою» (Корзон) розпочався за правління Олександра I. Незважаючи на реставрацію Олександром за маніфестом від 2 квітня с.с. 1801 року призупинених Павлом привілеїв, наданих російському дворянству Катериною, в перші роки нового правління вийшли постанови, що посилюють процедуру легітимації.

Іменний указ Сенату від 4 лютого с.с. 1803 року, посилаючись на інформацію про зловживання в губернських дворянських зібраннях, які були виявлені в деяких губернях, наслідком чого "багато людей, що включалися до стану Дворян, які не мали жодного права", наказав "щоб при внесенні дворянських родів у родовідні книги, найсуворіше спостерігаєми були правила, зображені у 92 статті Дворянської грамоти, виданої у 21 день Квітня 1785 року; свідчення ж 12-ти благородних осіб приймалося б не інакше, як у підкріплення лише доказів за точним змістом 12 пункту вищезазначеної статті, і то таких Дворян, у благородстві яких самих немає жодного сумніву" 8.

Легітимація шляхти

Цей указ запровадив значне обмеження доказових засобів, якими грамота Катерини дозволяла аргументувати благородство. У числі цих засобів, зазначених у статті 92, пункт 12 говорив "Доказ, що батько і дід вели благородне життя, або багатство, або службу подібну до Дворянської назви, і свідоцтво про те 12 людей благородних, про Дворянство яких сумнівів немає". Можливість засвідчувати статус такими листами свідків була значним полегшенням, оскільки це позбавляло зацікавлених осіб від витрат і труднощів, з якими було часто пов'язано придбання відповідних документів. Таке освідчення широко використовувалося шляхтою в окупованих провінціях наприкінці XVIII - на початку XIX століття, а депутатські виводові комісії вважали його достатнім доказом шляхетності. В основному ж, документи свідків були ними по суті, принаймні, якщо йшлося про свідчення найважливіших осіб, оскільки зазвичай вносилися ними для більшої значущості в земські актові книги. Важко ж припустити, щоб за станової винятковості, яка до того часу пронизує польське шляхетське співтовариство, вдалося спонукати дванадцять обивателів, які обіймали високі посади чи становище, видати такі свідчення особам, у шляхетності яких вони не були переконані. Притаманний самій шляхті дух братства, незалежно від впливовості та майнового стану, став причиною того, що більш заможні шляхтичі полегшували таким чином шляхетській братії процедуру легітимації. Очевидно, що могли бути порушення, але виникати вони мали лише у виняткових випадках.

Потім, 1 січня 1808 року, був встановлений кінцевий термін, до якого т.зв. чиншова шляхта, тобто яка не володіє якоюсь нерухомістю, але проживає на землі інших власників за чинш, "в приєднаних від Польщі губерніях", мала надати докази свого дворянства. Іменним указом Сенату від 6 березня с.с. 1808 року цей термін був продовжений на невизначений період до подальших розпоряджень, в той же час було наказано, щоб докази, подані чиншевою шляхтою, були розглянуті створеними в тих губерніях виводовими комісіями 9.

У 1817 році у Київській, Подільській, Волинській, Вітебській, Могильовській, Мінській, Гродненській, Віленській та Курляндській губерніях була призначена ревізія т.зв. "шляхетських казок", чи переписних списків шляхетського населення, звільненого від податкового тягара, складених казенними палатами 10.

Усі ці загальні чи спеціальні розпорядження були насамперед спрямовані проти шляхти "польських губерній". Бо коли у внутрішніх губерніях Імперії привілейований клас дворянства був нечисленним, а у східних і сибірських губерніях і зовсім майже не існував, то в окупованих областях Речі Посполитої він становив значний відсоток населення. Шоста ревізія "шляхетських казок" показала в "польських губерніях" більш за 200 тисяч осіб, що належать до чиншової шляхти, незатвердженої, але звільненої від податків.

Київський губернатор у 1816 році повідомляв Сенату, що з метою записатися до "шляхетських казок" з литовських губерній прибули міщани, дворова челядь селянського походження та походження невідомого, вихідці з Галичини та Варшавського князівства (sic!). "Причина - писав він, - такого легко зарахування невідомих людей до рядів шляхти полягає в тому, що всі селяни вільні, казенні та старостинці, а також міщани, розмовляють, як відомо, в українських губерніях малоросійською мовою і сповідують греко-російську релігію; землевласники, крім небагатьох росіян, і вся шляхта, навпаки, говорить польською, сповідує римсько-католицьку чи уніатську релігію, і тому всі вище зазначені литовські міщани, вихідці з Галичини і Варшави, дворова челядь та інші невідомого стану люди, розмовляючі польською та з іменами подібно до шляхти, приймалися під час ревізій та складання списків за шляхту тільки на підставі їхньої подібності та відмінності з тамтешніми селянами та міщанами" 11.

Важко зрозуміти, наскільки ці спостереження були вірними. Цілком імовірно, що наявність у польських провінціях широких мас дрібної шляхти полегшувала проникнення нешляхетських елементів у "шляхетські казки". У будь-якому випадку, крім фінансових міркувань, на прагнення російської адміністрації впорядкувати шляхетські відносини також вплинуло бажання скоротити кількість привілейованого польського населення, яке вже виявлялося в планах, що зародилися ще за Катерини, переселення чиншової шляхти та наділення її землею у російській глибинці.

Під загрозою втрати дуже важливих тоді станових привілеїв дрібна шляхта запанікувала. Хто знає, чи не сприяв цей страх широкій участі дрібної шляхти у листопадовому повстанні на Литві та Русі, що лише спонукало російський уряд остаточно позбавити незатверджену шляхту дворянських станових привілеїв.

Створений 16 вересня с.с. 1831 року Комітет Західних губерній отримав завдання зайнятися, серед іншого, питанням остаточного врегулювання шляхетських відносин. До зловісної ініціативи могильовського губернатора Муравйова - згодом сумнозвісного ката Литви - призначеного до Комітету на явне прохання Миколи I, насамперед слід віднести імператорський указ Сенату від 19 жовтня с.с. 1831 року "Про разбор шляхти в Західних губерніях і про впорядкування такого роду людей".

"Становище численного стану Шляхти в Західних губерніях, - читаємо в указі, - невизначеність прав і повинностей оного і недоречне змішання, під загальним цим ім'ям, дійсних дворян з особами, які ні чим права свого на дворянство не затвердили, від самого повернення згаданих Губерній до Росії звертали на себе увагу Уряду.

Внаслідок цього людям цим були призначені спочатку різні терміни для представлення доказів про своє походження, а потім визнається за потрібне зробити їм загальний разбор. Але, за збігом різних обставин, ні ці заходи не мали дотепер бажаного успіху, ні припущення про новий устрій Шляхти, які ще від часів блаженної пам'яті Імператриці Катерини II попередньо розпочаті * і потім багато разів відновлювалися, не були приведені в дію. Між тим останні події у повернених від Польщі Губерніях довели, що люди ці, за браком осілості та власності та за способом життя багатьох із них, найбільш схильні були до повстань та злочинних дій проти законної влади.

Предавши винних заслуженому ними покаранню, Ми визнали за благо прискорити разом із цим приведенням у дію накреслень Наших до кращого устрою інших, і - покласти рішучу межу подальшому присвоєнню собі дворянських прав особами, непричетними до дворянства, ні з їхнього походження, ні з загальних прав служби , заснувати становище їх у засадах міцніших, і колишнім про них постановам відповідних.

Через це, і прийнявши до увагі:

 1. Що при поверненні Західних Областей до Росії, права і переваги Шляхетські Предками Нашими підтверджені були тим лише особам, котрі дійсно і законно до Шляхетського чи дворянського стану належали, і що підтвердження таке на присвоєних собі найменування Шляхти самовільно, по суті речі поширюватися не могло;
 2. Що за колишньому цих Областей Уряді, все взагалі Державні стани, не виключаючи навіть дійсних дворян, зобов'язувалися брати участь у земському ополченні і нести службу військову особисто, в тому порядку, як тоді ця повинність відправлялася, і
 3. Що Шляхта несла тоді й повинності грошові, не тільки у вигляді пожертв добровільних, а й за самим навіть окладом, сплачуючи подимне і з маєтків своїх офяру..."

Виходячи з вищевикладених положень, указ наказував зберегти привілеї та прерогативи надані в Росії дворянам лише за затвердженою Герольдією шляхтою, яку відтепер наказувалося у всіх громадських та судових актах, складених російською мовою, називати не шляхтою, а "дворянством"; шляхту, яка була затверджена губернськими дворянськими зібраннями або все ще знаходилася у процесі затвердження - до остаточного визначення її статусу, звільнити від тілесних покарань та кримінальні вироки щодо її подальшого подання на затвердження Сенату, але інші дворянські прерогативи, до затвердження Герольдією - на неї не поширювати. Зі шляхти ж незатвердженої було утворено два нові стани: "громадяни", або почесні громадяни, в яке записували лікарів, художників, адвокатів і т.п. міські жителі, яких сьогодні ми називаємо міською інтелігенцією; і "однодворці", до якого відносили сільських жителів як осіли на своїй або чиншевій землі, так і не осіли, що перебувають на службі при дворі у поміщиків або приватних осіб. Кожен із нових станів обкладався окремим податком від 2 до 3 рублів сріблом з диму, призначеного для утримання військ і званого подимним, а також повинності 15-річної військової служби замість "посполитого рушення"; однак громадяни могли бути звільнені від особистої служби шляхом сплати окремого грошового збору у розмірі тисячі рублів асигнаціями. Клас "однодворців" проіснував до 1868 року, коли за рішенням Державної ради від 14 лютого с.с. він був скасований і перейшов до складу сільських чи міських громад 12.

У 1832 році Герольдії було доручено виконувати ревізію визначень Дворянських зібраннів 13.

Нарешті, при реалізації положень указу від 19 жовтня Сенат 11 листопада с.с. 1832 року розділив осіб, що належать до "колишньої шляхти", на "три розряди: а) Дворян, як затверджених Депутатськими Зібраннями, так і ніким не затверджених, але які володіють населеними дворянськими маєтками з селянами без землі, або кріпаками і дворовими людьми; б) Дворян, затверджених одними Дворянськими Депутатськими Зібраннями, але що не володіють населеними маєтками, і в) Шляхтичів, які не затверджені і не володіють населеними маєтками. Перший розряд, як саме по собі не підлягає ні подимній податі, ні надходженню до Військової служби, не піддавати цим; другий розряд звільнити від цього до розгляду поданих доказів Герольдією, а третій розряд невідкладно піддати певному подимному збору і військовій службі." Одночасно Дворянським Зібранням у західних губерніях було заборонено видавати дворянські свідоцтва без утвердження Герольдії 14.

Вищезгаданий поділ привів до диференціації узаконеної шляхти на остаточно затверджену Герольдією і довічно забезпечила свої права і т.зв. "доказуючу дворянство". Частина останньої, перебуваючи на державній службі, отримавши чин, що дає право на придбання спадкового дворянства, зазвичай не противилася утвердженню Герольдією її прав на дворянство з цієї підстави. Громадяни та однодворці також намагалися відновити втрачені права за допомогою отримання хоча б особистого дворянства на державній службі. Цим пояснюється те, що до 1863 року в губернських та повітових канцеляріях на нижчих чиновницьких посадах було повно "поляків" 16.

Розпочатий Миколою разбор шляхти не був завершений за час його правління. Незатверджена Герольдією шляхта зникла з дворянських списків лише з 1863 року.

Всі ці миколаївські накази, які намагалися скоротити чисельність старої шляхти, не перешкоджали легітимації сімей, які не мали шляхетства в Речі Посполитій. Через незнання відносин, що склалися в нашій країні у XVIII столітті, дворянами визнавалися нащадки військових чи чиновників, посади та звання яких могли займати представники та інших станів. У результаті у період 1804–1864 рр. вся маса таких нешляхетських сімейств отримала дворянство, тоді як безсумнівно більше сімей, які належать до старої шляхті, було віднесено до інших станів 16.

Багатьом з тієї шляхти та нешляхти вдалося обійти пильність Герольдії, отримавши підтвердження фальсифікованих виводів, підкріплених справжніми документами або надавши підроблені.

Посилаючись на відомості про "існуючих у Вільні та Самогітських повітах зловживаннях у підробці фальшивих документів для доказів дворянського достоїнства", імператорський указ від 19 грудня с.с. 1833 року, щоб не допустити подальших підробок у стародавніх метричних та актових книгах, наказував створити для Віленської, Гродненської губерній та Білостоцької області, Київської, Подільської та Волинської губерній та Могильовської, Мінської та Вітебської губерній три комісії з проведення ревізії цих книг, їх прошнурування та перекреслення порожніх місць на аркушах. Ці книги були піддані в "західних губерніях" другої ревізії в 1842 році. З результатами роботи цих комісій у вигляді варварськи, нерідко посередині, прошнурованих актових книг досі стикаються дослідники Віленського державного архіву 17.

У губерніях, які мали дворянське станове самоврядування, до кінця російського правління зустрічалися рідкісні посилання на те, що особи, що вносяться до родоводу, "походять з колишньої польської шляхти". Нащадки польських родів, хоч і затверджених раніше Герольдією, могли бути внесені до цих книг лише за згодою Департаменту Герольдії. Зі скасуванням станових привілеїв ці посилання явно втратили свою практичну цінність 18.

Підготував та переклав

 1. Herbarz szlachty prowincji witebskiej. Kraków 1899.
 2. Историко-юридическіе матеріалы XXVIII. Витебскъ 1900 стр. XV sq. і 65, 99, 107 і 127.
 3. Kronika rodziny Weyssenhoffów. Wilno 1935. Str. 144 sq.
 4. Полное соб. зак. XXII, 16.187.
 5. С.А. Корф. Дворянство и его сословное управленіе за столетіе 1762-1855 годовъ. С.-Петербургъ 1906. стр. 147—150.
 6. Полное соб. зак. XXIII, 17.327; М. Яблочковъ, Исторія дворянского сословія в Россіи. С.-Петербургъ 1867, стр. 506; H. Mościcki. Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. Wilno 1910. I, str. 286.
 7. Полное соб. зак. XXII, 16.611.
 8. Полное соб. зак. XXVI, 19.856, XXVII, 20.608.
 9. Полное соб. зак. XXX, 22.873; Korzon. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta. Warszawa 1897. I, str. 139. Корзон також згадує про указ від 24 травня 1818 року про видалення з родовідних книг осіб, які отримали визнання у дворянській гідності на підставі метрик про хрещення, свідоцтв приватних осіб та "ревізських казок", але зазначає, що не зміг відшукати цей указ у зборах законів .
 10. Полное соб. зак. XXXIV, 27.014.
 11. Korzon, l. cit., str. 115; Полное соб. зак. XXXIII, 26.108.
 12. Второе Полное соб. зак. VI, 4869; H. Mościcki. Pod berłem carów. (Wysiedlanie szlachty na Litwie i Rusi przez rząd rosyjski) Warszawa 1924, str. 29-31; Korzon, l. cit. str. 139 sq.
 13. Второе Полное соб. зак. VII, 5387.
 14. Второе Полное соб. зак. VII, 5746.
 15. Korzon, l. cit., str. 107 i 115 sq.
 16. St. Dziadulewicz. Do artykułu p. Józefa Białyni-Chołodeckiego p.t. "O herbach Bemów i Bemów de Cosban". Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, VII. str. 231.
 17. Второе Полное соб. зак. VIII, 6644; Историко-юридическіе матеріалы. Витебскъ 1871.
 18. Списокъ дворян... Подольской губерніи. Каменецъ Подольскій 1897.
* Тут в указі, мабуть, маються на увазі плани Платона Зубова про наділення чиншової шляхти окупованих районів землею у внутрішніх губерніях Імперії.