Гербовник білоруської шляхти

Передмова

З початку 1996 р. у Національному історичному архіві Білорусі проводиться планова розробка теми "Генеалогія та геральдика шляхетських родів Білорусі". Її мета – на основі всебічного вивчення необхідних архівних документів, спеціальної літератури та інших опублікованих джерел підготувати до видання енциклопедичний довідник із генеалогії та геральдики білоруської шляхти.

Структура наступних томів гербовника може зазнати незначних змін.

Книга складається з артикулів, присвячених кожному конкретному роду. Кольорові вкладки містять зображення гербів, а також генеалогічні дерева та інші документи окремих родів. Усі артикули складені за однією схемою з наступних частин:

  1. назва - представлене прізвище та його варіант, якщо вживався, із зазначенням назви герба або його варіанта (відміни), який зазначений рід використовував;
  2. вступна частина - відомості, звідки за родовою легендою походили або де проживали укладачі виводу, а також приналежність їх до шляхти, зямян або іншого стану на початку генеалогії. При необхідності розглядаються особливості зображення герба та обставини його отримання чи використання. Тут же даються відомості про використання гербових або родових придомків та інформація, яка була записана у виводі як відома, але не пов'язана безпосередньо із зазначеним родоводом;
  3. основна частина - опис генеалогії роду, представлена у вигляді поколінного розпису. Вона містить вказівку реального, засвідченого певними відомостями та документами родозасновника (протопласту), його нащадків із зазначенням родинних зв'язків, шлюбів, фактів володіння ними землею, маєтками та іншим нерухомим майном, призначення або обрання на посади та виконання відповідних обов'язків, несення, місць проживання, переселення та інші відомості. Основна частина завершується інформацією про дати виводу в ДДЗ із зазначенням частини родовідної книги, до якої був віднесений рід, та указу Департаменту Герольдії при Сенаті про затвердження (або незатвердження) роду у дворянстві Російської імперії;
  4. джерела – вказано список усіх використаних автором для написання артикулу архівних та опублікованих матеріалів.

До гербовника додається необхідний науково-довідковий апарат, складений виключно на основі досліджених документів, без використання спеціальних довідників. Цифра означає порядковий номер артикула, дужками та підкресленням зазначені відповідно роді, генеалогії яких присвячені окремі артикули.

Іменний покажчик включає всі згадані прізвища (з їхніми варіантами, придомками) та імена відомих історичних осіб із зазначенням їх звань, посад тощо. Станова приналежність вказувалася лише особам нешляхетських станів. Особлива увага приділялася обліку жіночих ліній, тому жінки вказані кілька разів, під дівочими та шлюбними прізвищами, із зазначенням, за можливості, черговості шлюбів, батьків та інших відомостей.

Географічний покажчик включає усі власні назви населених пунктів та інших географічних та адміністративно-територіальних об'єктів із зазначенням титулу (для населених пунктів) та його адміністративно-територіальної приналежності за часів Речі Посполитої та Російської імперії.

Алфавітний список гербів містить усі їхні назви, згадані в гербовнику, із зазначенням родів, які їх використовували.