Прізвища білоруського походження

 • 1. Загальні зауваження
 • 2. Прізвища, утворені від хрестильних імен
 • 3. Прізвища, утворені від назв професій
 • 4. Прізвища, утворені від географічних назв
 • 5. Прізвища, утворені від прізвиськ

1. Загальні зауваження

Білоруси репрезентують менш численну етнічну спільноту порівняно з українцями — їх лише близько десяти мільйонів. У XIII-XIV ст. на території сучасної Білорусі існувало Велике князівство Литовське, в якому жемайти, а сьогодні титульна нація сучасної Литви – лєтувісі (lietuviai), становили лише невелику частину відсталого селянства та незначний відсоток військової верхівки. У культурному та етнічному відношенні князівство було переважно слов'янським – литвино-русинським (далі = білоруським). У 1385 р. в результаті Кревської унії Литва Велика і Польська Корона об'єдналися в одну державу; 1569 р. їхній союз був оформлений політично створенням Речі Посполитої і з того часу історія Великого князівства Литовського нерозривно пов'язана з Польщею. У другій половині XVIII ст. у результаті трьох поділів Речі Посполитої (1772, 1793 та 1795 рр.) литвинські землі були окуповані Росією. Під російським правлінням з подачі імператриці Катерини II ці землі і увійшли до російського лексикону під назвою «Білорусія», а її обивателі як «білоруси». Незважаючи на політику русифікації, що проводилася понад два століття панівними режимами (спочатку монархічним, потім – радянським), білоруські прізвища у значній частині своєї номенклатури зберегли ознаки етнічної литвинської ідентичності.

В цілому ж наслідувані прізвища протягом попередніх окупації 3-6 століть були закріплені в незмінному вигляді лише у частини литвинів: це шляхта, це городяни, це особи, наближені до влади в сільській місцевості. Тобто приблизно 30-50% населення. А в більшості народу, що була простими селянами, в давнину прізвищ не було - були тільки назви роду (прізвиська), які документально або ніколи не закріплювалися, або змінювалися довільно.

Іноді оригінальні та характерні білоруські прізвища називають польськими. Етнічних поляків із такими прізвищами взагалі немає. Міцкевичі, Сенкевичі, Кондратовичі – це білоруси, які творили багатства польської культури. Думка про польське походження цих прізвищ закріпилася не тільки тому, що литвинські землі, як зазначалося вище, з 1569 року до поділу Речі Посполитої були її складовою автономною частиною, але переважно тому, що аполітичні білоруські магнати (Ходкевичі, Хребтовичі, Володковичі, Ваньковичі) та ін.) мали власність, а відтак і свої інтереси на всій території Речі Посполитої.

Білорусь, будучи тісно пов'язана з польською культурою, досягла найвищого рівня всебічного розвитку, особливо у XVI-XVII ст. Наприкінці XVII століття діловодство на території ВКЛ перейшло польською мовою, що визначалося політичними міркуваннями перед загрозою експансії зі Сходу. Наприкінці XVIII ст. вищі верстви суспільства, частково міщанство, майже повністю перебували під впливом польської культури, тоді як селянська маса в культурному відношенні залишалася прихильною до литвинської традиції.

Білоруські прізвища відображають багату подіями історію політичного та культурного життя країни. Найдавніший шар — прізвища шляхти — зберігає сліди сильного польського впливу; такі прізвища закінчуються переважно на -ський та -ович. Більш сучасні прізвища, прийняті селянством у XIX ст. на хвилі тотальної русифікації мають ряд рис, характерних для російської моделі, як, наприклад, типовий суфікс -ов. Але навіть у таких прізвищах часто легко помітити литвино-польський відтінок, оскільки їхній «вихідний матеріал» залишився незмінним. Сьогодні, наприклад, наймасовішим прізвищем Гомельської області є Ковальов - тоді як російською це прізвище звучить як Кузнецов. Ковальов - це не російське прізвище, а саме білоруське, оскільки слова «коваль» у російській мові не було і немає, воно існує у білоруській, польській та українській мовах. А от судячи з закінчення - це формально російське прізвище «виробництва» XIX століття (як і Дудаев, Назарбаев), оскільки закінчення на -ев і -ов не були властиві русинам Білорусі та України ні в період їхнього багатовікового життя поза Росією, ні сьогодні.

Більша частина України входила до складу Великого князівства Литовського, а в кінцевому рахунку і до складу Речі Посполитої, тому українські прізвища у ряді рис досить схожі з білоруськими, особливо у південній частині Білорусі. Для білоруських та українських прізвищ характерні загальні суфікси -енко (вимовляється та пишеться -енка або -анка) та -юк/-чук. У північній частині Білорусі помітний балтський вплив.

В результаті такого багатовекторного впливу білоруські прізвища є досить розгалуженою системою, яка ще менш послідовна, ніж система російських або навіть українських прізвищ. Прізвища білоруського, як і українського, походження зазвичай зустрічаються у русифікованій формі. Білоруська орфографія значною мірою фонетична, тому різниця між білоруською формою прізвища та її русифікованим варіантом набагато більша. Русифіковані українські прізвища зазвичай зберігають вихідне написання незалежно від змін вимови, а у разі білоруських прізвищ зазвичай змінюється і написання, і вимова.

Русифікація білоруських прізвищ передбачає такі зміни:

 1. Білоруська орфографія повністю відображає так зване «акання», тобто ненаголошений о не тільки вимовляється інакше (так само, як у російській), а й пишеться інакше, ніж ударний: він вимовляється і пишеться як а. Так, прізвище Караткевіч у русифікованій формі пишеться як Короткевич (біл. кароткі, рос. короткий). Тому літера о, якщо вона з'являється у прізвищі, написаному білоруською, завжди буде під наголосом, тобто у білоруському слові ніколи не може бути двох о. Голосний е у першому попередньому складі перетворюється на я: прізвище Пятух русифікується в Петух. Якщо етимологія прізвища неясна, то «акання» іноді відбивається і в русифікованих білоруських прізвищах.
 2. Перед глухим приголосним і наприкінці слова звук в переходить не в ф, як у російській, а в губно-губний звук, який пишеться як ў. Так, прізвище Сіўцоў ( < сівец 'сивий, старий') русифікується в Сивцов. Подібним чином у позиції перед приголосним, але не наприкінці слова, твердий л переходить в ў, наприклад, каўбаса, рос. колбаса.
  На початку прізвища в позиції перед приголосним в переходить в у, наприклад:
  Уласенка (рос./укр. Власенко)
  Урублеўскі (пол. Wróblewski, рос. Врублевский)
  Сполучення двох голосних розбивається введенням в, наприклад:
  Лявонаў (рос. Леонов)
  Навумаў (рос. Наумов)
  Радывонаў (рос. Родионов)
 3. М'які приголосні т та д переходять у ц і дз перед і, е, я відповідно, а також перед м'якими приголосними або наприкінці слова, коли м'якість позначається буквою ь:
  Валадзько (рос./укр. Володько)
  Дзедзіне́ц (рос. Дединец)
  Кандраценка (рос. Кондратенко, укр. Кіндратенко)
  Лебядзевіч < лебедзь (рос. Лебедевич)
  Міцкевіч < Міцька, зм. від Зьміцер (рос. Митька < Дмитрий)
  Цітоў (рос. Титов)
  Цяцера (рос. Тетеря), але Цецярук (рос./укр. Тетерюк)
  Ця білоруська особливість не завжди зникає у русифікованих прізвищах.
 4. Приголосний р завжди твердий. Тому за ним ніколи не можуть писатись і, я, ю, е, які замінюються на ы, а, у, э, наприклад:
  Барысевіч (рос. Борисевич)
  Крукоўскі (рос. Кру(ю)ковский)
  Рабы (рос. Рябой)
  Після р ненаголошений э у будь-якій позиції переходить у а:
  Рашэтнікаў (рос. Решетников)
  Трацьцякоў (рос. Третьяков)
  Зазвичай ця особливість у русифікованих прізвищах не зберігається.
 5. Приголосні ч, ш, ж завжди тверді. За ними завжди слідує не і, а ы, наприклад:
  Андрэйчык (рос. Андрейчик)
  Жывіца (рос. Живица)
  Крушынскі (рос. Крушинский)
  Після цих приголосних ненаголошений э у будь-якій позиції переходить в а:
  Жалязьняк (рос. Железняк)
  Шаўчэнка (рос./укр. Шевченко)
  Шчарбак (рос. Щербак)
  Зазвичай ця особливість у русифікованих прізвищах не зберігається.
 6. Білоруське г вимовляється як глухе h, наприклад:
  Багдановіч (рос. Богданович)
  Так як у білоруській та російській мовах ці два звуки позначаються однією і тією ж літерою, орфографічно різниця у вимові не відображається.
 7. Білоруси, як і українці, не знали звуку ф. Вони заміняли його звуком п або х, або хв, наприклад:
  Гапановіч < Гапон (рос. Агафон)
  Трахімовіч < Трахім (рос. Трофим)
  Хвядос (рос. Фёдор)
  У русифікованих прізвищах хв переходить у ф, а п і х зазвичай зберігаються.
 8. Білоруські прізвища у формі прикметників чоловічого роду мають закінчення , , на відміну від російських -ый, -ий, наприклад:
  Дробны (рос. Дробный)
  Сабалеўскі < соболь (рос. Соболевский)
  У російському контексті білоруські прізвища завжди виступають із російськими закінченнями.

Далі білоруські прізвища наводяться в русифікованій формі, а основи, що утворюють, даються в білоруській орфографії. Перераховуються лише ті прізвища, білоруське походження яких не викликає сумнівів. Білоруські прізвища, омонімічні російським, не розглядатимуться.

2. Прізвища, утворені від хрестильних імен

2.1. Прізвища з патронімічними суфіксами

З огляду на певні історичні події в білоруських прізвищах нерідко зустрічається суфікс -ов/-ев; по-білоруськи він пишеться –оў/-ёў, якщо на нього падає наголос, і -аў/-еў у ненаголошеної позиції. Білоруська орфографія надає цим прізвищам впізнавану форму, наприклад, Аркадзьеў, Цімафееў, Паўлаў, Сяргееў; але піддавшись русифікації, набувають відповідної російської форми: Аркадьев, Тимофеев, Павлов, Сергеев. У таких випадках, щоб виділити білоруські прізвиська з маси російських прізвищ на -ов/-ев, необхідне ретельне історичне дослідження.

Білоруське походження ймовірно і часто очевидне у прізвищах, утворених від християнських імен (у повній чи зменшувальній формі), в яких проявляється специфіка білоруської орфографії, наприклад:

Гапонов < Гапон (рос. Агафон)
Касту́сев < Кастусь (рос. Константин)
Мате́вушев < Матэвуш (рос. Матвей)
Панасов < Панас (рос. Афанасий)
Самусев < Самусь (рос. Самуил)
Супрунов < Супрун (рос. Софроний)
Уласов < Улас (рос. Влас)

Якщо основою прізвища є хрестильне ім'я за своєю формою не грецького, а латинського походження, то прізвище вважай напевно білоруського походження. Приклади:

Амбросов (рос. Амвросий)
Базилев, Базылев (рос. Василий)
Банифатов (рос. Вонифатий)
Беньяминов (рос. Веньямин)
Войтехов, Войцехов (пол. Wojciech)
Каспаров, Касперов (лат. Caspar, Casparus)
Казимиров (пол. Kazimierz)
Марцелев (рос. Маркел)
Матеев (рос. Матвей)
Томашов, Томашков (рос. Фома)
Францев (пол. Franc < Frańciszek)
Ши́монов (рос. Си́мон, Семён)
Эльяшев, Элиашев (рос. Илья); це прізвище може бути і єврейського походження
Юзефов (рос. Осип)
Якубов (рос. Яков); це прізвище може бути тюркського походження

Найбільш типовими білоруськими прізвищами є прізвища на -овіч/-евіч. Вони дуже давні. Такі прізвища, як Петрович, Демидович, Вайцюлевич і т.д. показують, що засновники цих родів були вже християни, а такі, як Ахматович - що їхні засновники були мусульмани, тому що Ахмат ім'я мусульманське. Такі ж прізвища литвинів-мусульман, як Родкевич, означають прізвища не лише з білоруським закінченням, а й із білоруським коренем (основою), і показують, що засновниками цих родів були литвини-русини, які самі, або їхні нащадки прийняли іслам. Не всі Родкевичі мусульмани, частина їх, як, наприклад, ті, що мешкають у Мінську, католицької віри. Є прізвища євреїв з білоруськими -овіч/-евіч, але з єврейською чи німецькою основою - Рубинович, Рабинович, Мавшович. Це ті прізвища, що виникли у єврейського населення у білоруському середовищі. Прізвища на -овіч/-евіч поширені по всій Білорусі; разом із -іч вони становлять 30-35% усіх білоруських прізвищ. Їх не можна сплутати з російськими прізвищами, оскільки в російській цей патронімічний суфікс у прізвищах не вживається. Найчастіше їх можна сплутати з українськими або польськими прізвищами. З таких прізвищ безумовно білоруськими слід вважати ті, які (а) проявляють білоруські ознаки, невідомі українською, та (б) утворені від православних хрестильних імен, які відсутні в польській номенклатурі.

У принципі, як у прізвищах простежується «акання», тобто написання а замість етимологічного о (навіть у русифікованих формах), то з великою ймовірністю можна говорити про її білоруське походження, наприклад:

Гапанович < Гапон (укр. Гапонович)
Микалаевич < Мікалай (укр. Микола, пол. Mikołaj)
Трахимович < Трахім (укр. Трохим, рос. Трофим)
Хадкевич < Хадко́ (укр. Ходко, ум. от Ходор; рос. Фёдор)

Те саме стосується і ненаголошеного е, яке переходить у я, наприклад:

Аляхнович < Алехна (укр. Олехно)

Українським не може бути прізвище з ц або дз замість етимологічного т або д. Вона може бути також польською, тому що і для польської характерна така сама особливість. Наприклад, білоруське прізвище Марцінкевіч ідентичне польському Marcinkiewicz (яке саме білоруського походження). Прізвище з ц або дз слід вважати однозначно білоруським, якщо воно походить від православного хрестильного імені, яке навряд чи вживається в польському середовищі, пов'язаному з католицькою традицією, наприклад:

Арцимович < Арцём (укр. Артем)
Дзенискевич < Дзяніс (укр. Денис, пол. Dyonizy)
Змитрович < 3ьміцер (укр. Дмитро, рос. Дмитрий)
Мицкевич < Міцька, зм. від Зьміцер (рос. Дмитрий)
Несцерович < Несьцер (укр. Нестір, Нестор)
Пацевич < Пацей (рос. Ипатий)
Родзевич < Родзь, зм. від Радзівон (рос. Родион)
Цитович < Ціт (укр./рос. Тит)

Ще прізвища, похідні від типово білоруських імен:

Арасимович < Арасім (укр. Гарасим, рос. Герасим)
Атрашкевич < Атрашка, зм. від Трахім (укр. Трохим, рос. Трофим)
Банасевич < Банась, зм. від Бенядыкт (рос. Венедикт)
Бутримович < Бутрым, зм. від Баўтрамей (рос. Варфоломей)
Климашевич < Клімаш, зм. від Клім
Леванович < Лявон (рос./укр. Леон)
Рыгоро́вич < Рыгор (укр. Григорій, рос. Григорий)
Семянович < Сямён (укр. Семенович)
Ходасевич < Хада́сь, зм. від Хадзей (рос. Фад(д)ей)
Хриштапович < Хрыштап = Христофор
Я(в)химович < Я(ў)хім (укр. Юхим, рос. Ефим)

Багато білоруських прізвищ на -ович/-евич не можна відрізнити від омонімічних їм українських, якщо і ті, й інші дані в русифікованій формі, наприклад:

Александрович
Богданович
Василевич
Давидович
Кондратович
Ничипорович
Прокопович
Романович
Стратонович
Терешкович
Юревич
Якимович

Існує також багато білоруських прізвищ на -ович/-евич, ідентичних відповідним польським, наприклад:

Адамович
Бартошевич
Бенедиктович
Касперович
Криштафович
Ленартович
Матусевич
Рафалович
Сильвестрович
Стахович
Теодорович
Томашевич
Урбанович
Юзефович
Якубович

Суфікс -евич вживається після історично палаталізованих приголосних (навіть якщо вони пізніше затверділи), так само, як у російській використовується суфікс -ев.

Іноді, щоправда, суфікс -евич зустрічається там, де має бути -ович, особливо після к, наприклад:

Борисевич
Викторевич
Данилевич
Денисевич
Иодкевич
Мацкевич
Михневич
Олекевич
Пашкевич
Петрункевич
Родкевич
Сенкевич
Стахевич
Тарасевич
Тарашкевич
Федоркевич
Юхневич
Юшкевич
Яскевич < Ясько, зм. від Ян
Яцкевич < Яцек, зм. від Яцэнта (пол. Hyacint)

Ця обставина вказує на безперечне білоруське походження, хоча пізніше воно стало характерним для польського та українського середовища. Якщо прізвище, похідне від хрестильного імені, зустрічається як із суфіксом -евич, так і з суфіксом -ович, то перша форма зазвичай білоруська, а друга — українська, наприклад:< br>

Азаревич/Азарович
Борисевич/Борисович
Данилевич/Данилович
Михневич/Михнович
Стахевич/ Стахович
Янкевич/Янкович

І все ж, за великим рахунком, прізвища на -ович/-евич типовіші для білоруської, ніж української ономастики. Як і в польській мові, наголос на них падає на передостанній склад.

Найдавніші та найоригінальніші білоруські прізвища на -ич зустрічаються набагато рідше:

Алексич
Антонич
Бабич
Бобич
Володич
Минич
Миронич
Савич
Симонич
Смолич
Томич
Яремич

Ці прізвища почали з'являтися ще в ту пору життя білоруських предків, коли мали місце родові відносини. Ті, що були з роду Смоли, стали іменуватися Смоличі, з роду Боб – Бобичі, з роду Баби – Бабичі і т.д. Ці ж закінчення -ич є у назві всіх племен, які згодом склали основу литвинського народу (біл. Крывічы, Дрыгавічы, Радзімічы).

З усіх слов'ян, крім білорусів, прізвища на -ич мають лише одні серби (Вуячич, Пашич, Стоянович).

2.2. Прізвища з непатронімічними суфіксами

Щодо групи білоруських прізвищ, що закінчуються на -енко, то вони характерні для південно-західних районів Білорусі, що межують з українською територією, і відповідають українській ономастичній моделі. Наслідуючи білоруську орфографію, вони мають закінчення -енка або (після ч) -анка. У русифікованій формі ці прізвища вживаються з суфіксом -енко, і в більшості випадків відмінностей від українців не мають, наприклад:

Аниченко
Васильченко
Даниленко
Кононенко
Ларченко
Марченко
Павленко
Ярмоленко

Іноді білоруські ознаки зберігаються й у русифікованій формі: «акання», ц/дз, роздільне в, початкове У замість В безперечно вказують на походження прізвища:

Анупреенко (укр. Оноприенко)
Асипенко (укр. Осипенко)
Давыдзенко (укр. Давиденко)
Змитриченко (укр. Дмитриченко)
Навуменко (укр. Науменко)
Уласенко (укр. Власенко)

До білоруських належать прізвища, що закінчуються на -ёнок, -онок (-ёнак, -онак у білоруському написанні); ці суфікси виступають як варіанти чоловічого роду суфікса -енко, який спочатку вказував на середній рід.

Алексеёнок
Астапчёнок
Василёнок
Габрусёнок < Габрусь, зм. від Габрыэль
Демидёнок
Захарчёнок
Клементёнок
Лукьянёнок
Максимёнок
Матюшонок
Пракапёнок
Савостёнок
Самуйлёнок
Тарасёнок
Федчонок
Франчёнок
Якушонок
Яншонок < Янша, зм. від Ян

Менш поширений суфікс того ж походження — -ано́к/-яно́к:

Гришанок
Кузьмянок
Стасянок

Є ряд прізвищ, що містять інший зменшувальний суфікс -ен-, -еня. Незважаючи на те, що цей тип прізвищ і зустрічається в українській мові, він типовіший для білоруської ономастики. Приклади:

Адаменя
Варвашеня
Герасименя
Дзенисеня/Денисеня
Захарченя
Игнаценя
Кондратеня
Лукашеня
Михаленя
Прокопеня
Романеня
Тарасеня

Зменшувальні форми хрестильних імен, утворені за допомогою різних суфіксів з елементом -к-, також можуть виступати прізвищами. Перерахуємо їх:

-ко — перебуває під наголосом у складних прізвищах; в інших випадках він ненаголошений і в білоруській орфографії передається як -ка. Багато білоруських русифікованих прізвищ на -ко неможливо відрізнити від їхніх українських аналогів. Наприклад:

Але́шко
Воло́дзько
Гле́бко
Деме́шко
Дмите́рко
Зенько
Ио́дко
Маню́шко
Мате́йко

-ик — зазвичай використовується для утворення прізвищ від хрестильних імен та зменшувальних форм, що закінчуються на ; наголос падає на передостанній склад:

Андросик
Антоник
Банасик < Банась, зм. від Бенядыкт
Лесик < Лесь, зм. від Алекса
Панасик < Панась (рос. Афанасий)
Селивоник < Селівон (рос. Селиван)
Тарасик

Цьому суфіксу найчастіше передує ч (у білоруському написанні -чык). Він еквівалентний польському суфіксу -czyk, тому такі прізвища, як Антончик, Казимирчик, можуть бути також польського походження (або єврейського — такі, як Аврамчик). Але більшість таких прізвищ є типово білоруськими. Наголос на передостанньому складі:

Ахремчик (рос. Ефрем)
Андрейчик
Веремейчик < Верамей (рос. Еремей)
Гаврильчик
Гардзейчик (рос. Гордей)
Данильчик
Евдокимчик
Игнатчик
Корнейчик
Наумчик, Навумчик
Прокопчик
Прохорчик
Савчик
Сапрончик (рос. Софроний)
Трохимчик
Федоринчик

Іноді при русифікації до суфікса -чик може додаватися патронімічний суфікс -ов: Анапрейчиков (рос. Онуфрий)

-ук/-юк/-чук: прізвища з цим суфіксом зустрічаються так само часто, як і на -енко. Швидше за все, обидва суфікси українського походження і не надто типові для білоруської номенклатури. Більшість прізвищ на -ук/-юк/-чук ідентичні своїм українським еквівалентам. У деяких прізвищах простежуються чіткі білоруські ознаки, наприклад: Астапчук, Змитрук, Леванюк.

І все ж прізвища на -ук, з попереднім твердим приголосним, схоже, типовіші для білоруської, ніж для української номенклатури:

Антук
Климук
Максимук
Петрук
Шимук
Янук

Прізвища із зменшувальним суфіксом -ец зустрічаються рідко:

Базылец
Иванец
Карпец
Степанец

2.3. Повна форма хрестильного імені, що використовується як прізвище

Так само, як і в українській (і з тих же причин) мові, повна форма хрестильного імені може використовуватись як прізвище. Ряд таких білоруських прізвищ ідентичні відповідним українським. Приклади:

Борис
Гапон
Прокоп
Роман
Тарас
Фрол

Інші ідентичні польським:

Адам
Амброс
Войтех
Урбан

Наступні прізвища, мабуть, є суто білоруськими:

Анисим
Веремей (рос. Еремей)
Гардзей (рос. Гордей)
Емельян
Засим, Зосим
Матей
Нефёд
Сазон
Супрун (рос. Софрон)

2.4. Метронімічні прізвища

Вони дуже рідкісні, приклад: Домнич < Домна.

3. Прізвища, утворені від назв професій

3.1. Безсуфіксальні прізвища

У білоруській мові, як і в українській, існує безліч назв професій, які використовуються як прізвища без додавання спеціального ономастичного суфікса. Загальну історію культурного та економічного розвитку Білорусі та України в рамках польсько-литвинської держави чітко відображено в номенклатурах назв професій. Як правило, в обох мовах вони ідентичні і здебільшого утворені від польських та польсько-німецьких термінів. У русифікованій формі білоруські та українські прізвища цього типу практично нерозрізняються. І все ж таки кілька білоруських термінів мають характерні відмінності від українських. Нижче наводяться прізвища, що базуються на типово білоруських назвах професій; ці назви можуть бути оформлені різними суфіксами:

Дзяк ‘дяк’
Дойлид ‘будівельник, зодчий’ (< жем. dailidé ‘тесляр’)
Алейник ‘виробник рослинної олії’
Жерносек ‘насікач жорнів’
Злотник ‘ювелір’ (пол. złotnik)
Кухта ‘кухар’
Колодзей ‘колісний майстер’
Легчак, Легчило ‘ветеринар’
Мисник ‘виробник посуду’
Пильник ‘пильщик’
Прудник, Запрудник ‘мельник’
Рольник ‘рільник’
Рудняк ‘робочий копальні’
Се́тник ‘виробник мереж’
Судник ‘виробник кухонного посуду’
Сукач ‘прядильник’

У білоруській мові прізвища на -ар належать до твердого типу відмінювання: бо́ндар, род.в. бо́ндара, дав.в. бо́ндару і т.д. У русифікованій формі вони зазвичай закінчуються на -ар і цим відрізняються від відповідних русифікованих українських прізвищ, які закінчуються на -арь, але можливі й винятки. Приклади:

Гарбар (пол. garbarz, нім. Gerber) ‘дубильник’
Грабар (пол. grabarz) ‘землекоп’
Дудар ‘трубач’
Котляр (пол. kotlarz) ‘котельник’
Кожар ‘дубильщик’
Крамар (пол. kramarz, нім. Krämer)
Кухар (пол. kucharz)
Муляр (пол. mularz < murarz, нім. Maurer)
Писар (пол. pisarz)
Смоляр ‘смолокур’
Солодар ‘солодовник’
Шкляр, Скляр (пол. szklarz)
Штукар ‘винахідник, майстер’

3.2. Суфіксальні прізвища

За допомогою суфікса -ов/-ев [у білоруській орфографії -оў/-ёў (під наголосом), -аў/-еў (у ненаголошеній позиції) від будь-якої назви професії може бути утворене прізвище. Оскільки в українських прізвищах цей суфікс рідко зустрічається, то прізвища на -ов/-ев, утворені від однакових для обох мов назв, слід вважати скоріше білоруськими, ніж українськими. І все ж треба мати на увазі, що деякі прізвища на -ов/-ев можуть бути також вторинною русифікованою формою білоруських чи українських прізвищ. Наступні прізвища можна віднести до білоруських за походженням:

Господаров < гаспадар ‘господар’
Гутников < гутнік ‘склодув’
Злотников < злотнік ‘ювелір’ (пол. złotnik)
Легчаков, Легчилов < лягчак, лягчыла ‘ветеринар’
Мысливцев < мысьлівец ‘мислівець’ (пол. myśliwiec)
Сейбитов < сейбіт ‘сіяч’
Старовойтов < стары + войт ‘старий + війт’ (пол. wójt, нім. Vogt)
Хлопов, Хлопков < хлоп, хлапак, зм. хлапко́ ‘селянин’ (пол. chłop)

Білоруські прізвища від назв професій на -ар виступають із суфіксами -ов, а не -ев. Відповідні російські та українські прізвища, навпаки, віддають перевагу суфіксу -ев. Приклади:

Гонтаров < гонтар ‘покрівельник’
Грабаров
Дударов, Дудоров
Котляров
Кухаров
Муляров
Смоляров
Скляров
Слюсаров < слюсар (пол. ślusarz, нім. Schlosser)

Для утворення прізвищ від назв професій можуть використовуватися і суфікси -ович/-ёвич:

Бондарович < бондар < боднар ‘бочар’ (пол. bendarz)
Войтович < войт ‘війт’
Гайдукевич < гайдук ‘служка’
Жолнерович < жаўнер ‘солдат’ (пол. żołnierz, нім. Söldner)
Конопасевич < канапас ‘пастух’
Косаревич < касар ‘косар’
Ковалевич < каваль ‘коваль’
Муляревич < муляр ‘маляр’
Пушкаревич < пушкар
Раянтович < рэйент ‘регент, керів. церк. хору’ (пол. regent)
Рымаркевич < рымар ‘шорник’ (пол. rymarz, нім. Riemer)
Тиунович < цівун ‘прикажчик’
Токаревич < токар

Як і в інших групах прізвищ, русифіковані прізвища на -енко (у білоруському написанні -енка/-энка/-анка) часто неможливо відрізнити від українських:< br>

Золотаренко < залатар ‘ювелір або (?)асенізатор’
Конюшенко < конюх
Кравченко < кравец ‘кравець’
Пастушенко < пастух
Скоморощенко < скамарох (рос. скоморох)
Стрельченко < стралец ‘стрілець’

І навпаки, прізвища на -енок/-онок (у білоруському написанні -ёнак/-онак) типові для білоруської:

Золотарёнок
Ковалёнок
Пастушонок
Пивоварёнок < півавар (рос. пивовар)
Слесарёнок < слюсар (рос. слесарь)
Стельмашонок < стэльмах ‘каретник’ (пол. stelmach)

Декілька прізвищ від назв професій утворюються також за допомогою суфікса -еня (вже згаданого в розділі, присвяченому прізвищам, похідними від хрестильних імен), наприклад:

Коваленя
Легченя

Суфікс -юк/-чук бере участь в утворенні як білоруських (у південних областях), так і українських прізвищ. Тип прізвищ, що розглядається в цьому розділі, не є винятком. Тому їх русифіковані форми навряд чи можна відрізнити одна від одної:

Коновалюк
Котлярчук
Полевчук < палявы ‘мисливець’
Слесарчук
Стадничук
Стрельчук
Пушкарчук
Теслюк (цясьлюк < цесьля ‘тесляр’, пол. cieśla)

Зменшувальний суфікс -ик зустрічається рідко:

Гайдучик
Коновалик
Ловчик < лоўчы ‘ловчий’ (пол. lowczy)
Пастушик
Шевчик < шавец ‘шевець’

Набагато частіше цей суфікс зустрічається у розширеній формі -чик (біл. -чык):

Жовнерчик
Колодзейчик
Коновальчик
Мулярчик
Мысливчик
Полевчик
Ральчик ‘рільник, землероб’
Тиунчик, Цивунчик

4. Прізвища, утворені від географічних назв

4.1. Назви жителів тих чи інших місць, які використовуються як прізвища

Білоруські прізвища, як і українські, можуть бути утворені від найменування обивателів будь-яких населених пунктів. Для таких назв характерні різні суфікси:

-ец:

Брагинец < Брагін
Быховец < Быхаў
Корневец < Карэні
Марковец
Шеметовец
Юхновец
Юрковец

-юк/-чук:

Берестюк (ст.-біл. Берасьце, біл. Брэст < пол. Brześć)
Минчук < Мінск
Москальчук < маскаль
Пинчук < Пінск
Полешук < Палесьсе

-чик (біл. -чык):

Могилевчик < Магілёў
Шкловчик < Шклоў

-ёнок/-онок:

Литвинёнок < літвін
Минчёнок < Мінск

4.2. Прізвища у формі прикметників

Найпоширенішим суфіксом у прізвищах, похідних від географічних назв, є -ський/-цький (біл. -скі/-цкі). Усі білоруські, як і польські, прізвища на -ський/-цький походять від топонімів. Білоруські – від литвинських топонімів, як правило, від назви родових маєтків шляхти, і відомі ще з XV ст. Білорусів із такими прізвищами налічується близько 12%. Приклади:

Бордзиловский < Бардзілы
Боцяновский < Бацяны
Горецкий < Горкі
Гроховский < Грохі
Жабинский < Жабін
Достоевский < Дастоева
Дубейковский < Дубейкі
Калиновский < Калінаўка
Крупский < Крупкі
Ляховский < Ляхі
Любавский < Любава
Мирский < Мір
Огинский < Агінты
Острожский < Астрагі
Пальчевский < Пальчыкі
Пеньковский < Пянькі
Пуциловский < Пуцілава
Случевский < Случ, Случай
Тяпинский < Цяпіна
Турецкий < Турэц

Наголос падає на передостанній склад.

Прізвища мусульманської шляхти на -ський/-цький одночасно з білоруською основою (Карицький та ін.) показують, як і прізвища типу Родкевич, що це мусульмани не татарського, а білоруського походження. Але є серед білоруських мусульман багато прізвищ на -ський/-цький та з татарською основою (Конопацький, Ясинський).

Новостворені прізвища на -ський/-цький належать однаково всім класам і станам, не тільки дворянству. Ряд прізвищ на -ський відносяться до єврейської ономастики, особливо якщо походять від назв містечок, заселених євреями. Таких місць у Білорусі було багато. Білоруський філолог Янка Станкевич переказував почутий ним випадок, що «біля Ошмян за горою жили євреї; коли прийшло доручення від російської влади переписати всіх жителів у правліннях, то в канцелярії виявилося, що ці євреї не мали жодного прізвища, просто дід називався Липка, батько Берка, син Шимель і т.д. Не знали, як їх записати. Виручив один сусід-білорус: "Ды гэта-ж загорскія Ж*ды!" Так їх і записали - «Загорські».

Єврейські прізвища, похідні білоруських топонімів. Прикметники, що означають природні об'єкти, також використовувалися як прізвища:

Заболотный ‘за болотом’
Залеский ‘за лісом’
Мочульский < мачула ‘місце, де вимочують льон’
Поплавский < по́плава ‘заливний луг’
Слонимский < Слонім

Більшість прізвищ такого типу співпадають із українськими аналогами.

5. Прізвища, утворені від прізвиськ

5.1. Морфологічна модель

(I) Прізвища з типовими суфіксами

Незалежно від того, чи утворюються вони від хрестильних імен або від прізвиськ, білоруські прізвища, як і українські, оформляються тими самими суфіксами. До останніх слід додати і численні суфікси у похідних іменників. Прізвиська, утворені від назв тварин, риб, комах або рослин, за своєю природою, як правило, сягають язичництва.

Білоруські прізвища на -ов/-ев не надто поширені і не становлять особливого інтересу, тому що в більшості випадків у русифікованому вигляді вони не відрізняються від споконвіку російських. Однак у деяких прізвищах проявляються специфічні білоруські риси, оскільки походять від місцевих прізвиськ, наприклад:

Булахов
Гутаров
Езавитов < езавіт ‘єзуїт’
Мо́даров
Чигринов

Найбільш характерні для білоруської номенклатури прізвища з патронімічним суфіксом -ович/-евич. Його використовують для утворення прізвищ від слів будь-якого семантичного поля:

Бобович < боб
Великович < вялікі ‘великий, високий’
Волосевич < волас ‘волос’
Горбацевич < горб
Гракович < грак
Жиркевич < жыр ‘годівля’
Жукович, Жукевич, Жучкевич < жук
Зубашкевич < зуб
Комарович < камар ‘комар’
Кундалевич < кундаль ‘куцан’
Лебедевич < лебедзь ‘лебідь’
Макович < мак
Мурашкевич < мурашка
Непочалович < непачалы < не+пачавець ‘не+задушити > незадушений, невбитий’
Насевич < нос ‘ніс’
Обухович / Абухович < обух
Последович < пасьледак ‘послідовник’
Ростропович < растропа ‘чортополох’
Рудзевич < руды ‘рудий’
Слепович < сьляпы ‘сліпий’
Солоневич < салоны ‘солоний’
Хацкевич < хацько < хацець ‘хотіти’ (рус-но в Хотькевич)
Хилькевич < хілько < хіліцца ‘згинатися’
Шашелевич < шашаль ‘жало бджоли’
Шостакович < шо́стак ‘монета у шість грошей’

У цій категорії прізвищ, як і в інших, прізвища на -кевич та -севич є типово білоруськими. Прізвища на -ич зустрічаються рідше:

Волотич < волат ‘велетень’
Воронич < варона ‘ворона’
Корович< карова ‘корова’
Кожич < ст.-слов. кожа
Кривич < крывіч ‘одноплемінник кривичів’, ‘родич’ (від кроў ‘кров’)
Ляпич < ляпа ‘виразка, болячка’
Смолич < смала ‘смола’
Стукалич < стукаць ‘стукати’
Щербич < шчэрба ‘щербина’

Інші суфікси:

-енко (біл. -енка/-анка): і в цьому випадку, якщо прізвища виступають у русифікованій формі, то провести чітку різницю між білоруськими та українськими так само неможливо:

Кавченко < каўка ‘галка’
Примаченко < прымак, літер. ‘прийомна дитина’ або ‘чоловік, який живе в родині дружини’
Соболенко < собаль ‘соболь’

Наявність ц або дз замість т або д безумовно вказує на білоруське походження:

Найдзенко ‘найда’
Родзянко < радзіць ‘радити’; існує форма з кінцевим (Родзянка)

-ёнок/-онок:

Козлёнок
Кондзьерёнок < пол. kędziory ‘локони’
Королёнок < каро́ль, Ка́раль ‘король, Кароль (ім'я)’
Лысёнок < лысы ‘лисий’
Примачонок < прымак (див. вище)
Рудёнок < руды ‘рудий’
Соболёнок
Соловьёнок
Табачонок < табака < пол. tabaka ‘махорка’
Чернёнок < чорны ‘чорний’

-еня:

Барадзеня < барада ‘борода’
Жданеня < ждан ‘очікуваний’
Кривченя ‘родич’
Сущеня < сушчык ‘худий’

-ко:

Бажко < ст.-біл. бажаць ‘просити’
Будько < будзяк ‘чортополох’
Дедюшко < дзед, дзядзька ‘дід, дядько’
Жабко < жаба
Рудзько < руды ‘рудий’
Рылько < рыла ‘рило, пика’
Стрешко < страшко ‘негарний’
Сушко < сухі ‘худий’

-ак/-як:

Беляк ‘білий’
Позняк ‘пізній’
Синяк ‘синій’
Черняк ‘чорний’

-чик:

Баранчик < баран
Кривчик < крывы ‘кривий’
Скульчик < скула
Удовичик ‘вдовій’

-ан/-ун/-ян:

Бегун
Витан ‘бажаний’
Жартун ‘жартівник’
Жебрун ‘жебрак’
Карабан ‘людська голова’, рус-но в Коробин
Лазун < лазьня ‘лазня’
Лобан < лоб
Любан < любы ‘улюблений, приємний’
Мильгун < мальга ‘дрібниця’
Пискун
Сапун ‘хто сопить’
Смеян ‘хто сміється’
Шакун < шакаць ‘хрипко кричати’

(II) Прізвища у формі прикметників

Досить поширений тип білоруських прізвищ. Якщо їхня основа не є типово білоруською, то в русифікованій формі вони зазвичай омонімічні російським прикметникам:

Бобровничий < баброўнік ‘хто розводить бобрів’
Глыбинный ‘глибокий’
Кляшторный < кляшта́р ‘католицький монастир’
Лазневый < лазьня ‘лазня’
Сипливый ‘сиплий’

5.2. Семантика

Як і в будь-якій іншій мові, діапазон значень білоруських прізвищ настільки ж широкий. У ньому використовуються як прізвища численні номінальні іменники без додавання будь-якого спеціального ономастичного суфікса. Багато прізвищ ідентичні українським аналогам. Нижче наводиться лише невелика кількість прізвищ, у тому числі й ті, які омонімічні загальним іменником і нетипові не лише для російської, а й навіть для української ономастики.

Слова, які стали прізвищами, можуть означати:

а) соціальне положення:

Богачук ‘багата людина’
Дворак ‘придворний, дворовий’
Жабрак, Жабрук ‘жебрак’
Захожий
Приблуда ‘пришла людина’
Примак

б) зовнішні фізичні ознаки:

Борода
Бровка
Губар < губа
Зуб
Клыпа ‘кульгавий’
Лобач < лоб
Мохнач
Немига ‘той, хто не моргає’
Нехода ‘той, хто не ходить’
Пузач, Пузына < пуза ‘живіт’
Пысин < пыса ‘пика’
Скулак < скула
Слепуха < сляпы ‘сліпий’

в) особливості поведінки:

Жига́ло ‘уїдливий’
Мовчун
Прануза ‘проноза’
Седун ‘той, хто сидить’
Скрыган ‘крижаний’
Шкра́ба ‘той, хто чухається’

г) птахів:

Боця́н, Бусел ‘лелека’
Верабей ‘горобець’
Жаврук ‘жайворонок’
Жорав ‘журавель’
Зезюлька ‘зозуля’
Качур ‘селезень’
Коршак ‘шуліка’
Крумкач
Птак ‘птах’
Цецера ‘тетерка’
Шпак

д) ссавців:

Волчик/Вовчик, зм. від воўк ‘вовк’
Вожик ‘їжак’
Кажан
Куна ‘куниця’
Румак ‘рисак’ < тюр. аргамак (пол. rumak)
Русак ‘заєць’
Тур ‘тур (дикий бик)’
Трус ‘кролик’
Хорт
Щур

е) риб та земноводних:

Жаба
Мянёк ‘минь’
Печкуров < пячкур ‘піскар’
Селява ‘верховодка’
Слиж ‘в'юн’
Угорич < вугор
Щупак ‘щука’

ж) комах:

Мурашка ‘мураха’
Овадзень ‘овід’
Цвиркун ‘цвіркун’
Чмель ‘джміль’
Шицик ‘опариш’

з) рослини:

Аравина ‘горобина’
Багун
Без ‘бузок’
Буяк ‘лохина’
Валошка ‘волошка’
Верес
Горошко ‘горошок’
Кра́сочка ‘квітка’
Крушина
Цыбуля ‘цибуля’

и) продукти харчування:

Бохан ‘коровай’
Валога ‘підливка з молока’
Верещака ‘борошняна підливка’
Груца ‘ячна крупа’ (нім. Grütze)
Жур ‘вівсяний кисіль’
Здор ‘нутряний свинячий жир’
Крупник ‘круп'яний суп’
Кулага ‘куліш’
Пресняк ‘прісні коржі’ (біл. праснак)
Скорина ‘скоринка’
Солодуха, те саме, що і «кулага»

к) різні предмети:

Берестень ‘туєс’
Брыль ‘шапка’ (пол. bryl)
Витка ‘джгут із прутів’
Гладыш ‘глечик без ручки’
Деркач (біл. дзяркач) ‘віник’
Дыля ‘товста дошка’
Каптур
Кацуба ‘коцюба’
Ковнер ‘комір’
Крыжов < крыж ‘хрест’
Лихтар ‘ліхтар’
Папруга ‘попруга’
Полторак ‘монета в 1½ гроша’
Прач ‘скруток льону’
Саян ‘сарафан’
Склют < склюд ‘тесак’
Скурат ‘обрізок, шматок шкіри’
Цвик ‘цвях’
Шрубок, зм. від біл. шруба ‘гвинт’

л) абстрактні поняття:

Грук ‘гуркіт’
Жальба ‘скорбота’
Пасаг ‘посаг’
Прибыток ‘прибуток’
Рахуба
Скавыш ‘протяг’


Підготував та переклав
Бібліографія
 1. Станкевіч Я. Збор твораў у двух тамах. Т.1. - Мн.: Выдавецтва "Энцыклапедыкс", 2002. Стар. 37-43 "Нашыя прозьвішчы"
 2. "Этымалагічны слоўнік беларускай мовы", том I-XIV, 1978-2017